วานนี้ (23 พฤศจิกายน 2564) บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มีเดีย ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มาเป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชุม/ปฏิบัติงานออนไลน์ เทคนิคการใช้งานระบบกล้อง ไมโครโฟน ความแตกต่างของอุปกรณ์ เทคนิคการใช้งาน Zoom Meetings Google Meet และ Webex เทคนิคการสร้าง Google Form ร่วมกับ Google Sheet การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อปฏิบัติงานออนไลน์ เทคนิคการใช้กระดานดิจิทัล Padlet และ miro เพื่อการระดมสมอ งเทคนิคการใช้ Wordwall ในการดำเนินการสุ่มรายชื่อ เทคนิคการใช้ Quizizz เพื่อทบทวนความรู้และประเมินความรู้ในรูปแบบออนไลน์ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการ ในเวลา 08.00 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมากจากในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

บัณฑิตวิทยาลัย และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการใช้เทค โนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน” ขอขอบพระคุณท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว เป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชุม/ปฏิบัติงานออนไลน์ ทำให้พวกเราได้ความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ใช้ในการประชุม/ปฏิบัติงานออนไลน์ เทคนิคการใช้งานระบบกล้อง ไมโครโฟน ความแตกต่างของอุปกรณ์ เทคนิคการใช้งานโปรแกรมและแอบพลิเคชั่นต่าง ๆ การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งได้ผู้เข้าร่วมอบรมมีประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทุกคนจะขอนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น