วานนี้ (10 พฤศจิกายน 2564) ผศ.ดร.ศิริรตน์ ชูพันธ์ อรรถพิพัฒน์ (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) อ.ดร.อมร หวังอัครางกูร (รองคณบดี) ผศ.ภวิกา ภักษา อ.ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ (ผู้ช่วยคณบดี) และบุคลากรประจำสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมประชุมบุคลากร ณ ห้องปฏิบัติการ (Active Learning) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเดียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) เพื่อชี้แจ้งภาระงานของบุคลากรแต่ละฝ่าย เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย แต่ละกลุ่มงานร่วมกันหารือในประเด็นงาน และร่วมกันตรวจสอบการทำงานคำของบประมาณโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อดำเนินการทำข้อเสนอโครงการ และส่งกองนโยบายและแผนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
#GRADSRU #พลิกโฉมมหาวิทยาลัย #บัณฑิตวิทยาลัย