สอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting ขอแสดงยินดีกับความสำเร็จและชื่นชมความอุตสาหะวิริยะของทุกคน และขอขอบคุณคณะกรรมการสอบทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบครั้งนี้

#GRADSRU

#บัณฑิตวิทยาลัย