ประชุมการจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันนี้ (15 ธันวาคม 2564) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเรื่อง การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้มีนักศึกษายื่นขอรับทุนวิจัย จำนวน 34 ราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการประจำหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย เมื่อเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี และผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Cisco Webex Meeting

#GRADSRU

#พลิกโฉมมหาวิทยาลัย

#บัณฑิตวิทยาลัย