หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ตีพิมพ์บทความผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่มีมีผลงานที่ตีพิมพ์ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลงานได้รับการเผยแพร่จนถึงวันที่ได้รับทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยนักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน ภายในวันที่ 6 มิุนายน 2565