วานนี้ (วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565) เวลา 11. 30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ประกอบด้วย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล และท่านอาจารย์ศุภชัย ดำคำ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอรายงานการศึกษาตนเอง : Self Study Report ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมรับฟังรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน โดยพร้อมเพรียงกัน