ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 34 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2566 (The 34t” National Conference and The 1’t International Conference on ASEAN Sustainable Development (ICASD 2023)) ภายใต้หัวข้อ : การวิจัยและนวัตกรรมสังคมมุ่งสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน(Research and Social Innovation for Sustainable Development Goal : SDGs) ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิซาการให้กับอาจารย์นักวิจัย นักเรียนและนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยรวมถึงเป็นการสร้างเครือช่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของประเทศ โดยมีรูปแบบการประชุมด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ บูธนิทรรศการ นั้น

ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่าน และผู้สนใจได้รับทราบและเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิซาการ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเลียดเพิ่มเติมได้ที่ https://mis.rdi.tsu.ac.th/conference2023/

เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอภาคบรรยาย/ภาคโปสเตอร์ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ผลงาน ถึงวันที่ 15 เมษายน 2566