บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร่วมกับการสอบผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Cisco Webex Meetings จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

📘วิทยานิพนธ์เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนพื้นฐาน 70:20:10 กับความผูกพันองค์กรและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 ของนายศุภวัฒน์ เริงเรียง ซึ่งมีคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิญาธร นาคพิน ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุ ภู่วิทยากร กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) อาจารย์ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ ชูรินทร์ กรรมการ (กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก) และอาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ กรรมการและเลขานุการ

📕การค้นคว้าอิสระเรื่อง ความไว้วางใจและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของนางสาวอัจจิมา ทีคะพันธ์ ซึ่งมีคณะกรรมการสอบ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สิญาธร นาคพิน ประธานกรรมการ ดร.อัจฉราวรรณ รัตนพันธ์ กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ดร.เนตรนภา รักษายศ กรรมการ และ ดร.วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช กรรมการและเลขานุการ