บัณฑิตวิทยาลัย จัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

วันนี้ วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น ในเรื่อง “การจัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านพันวาล 4 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” ของ เมธาพร ดำอรุณ ณ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย หรือออนไลน์ผ่านช่องทาง Casio Webex meetings โดยมีคณะกรรมการสอบ ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล ศรีมหาวโร กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก)
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม กรรมการ (อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม)
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา เลิศไกร กรรมการ (กรรมการทรงคุณวุฒิภายนอก)
  5. อาจารย์ ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการและเลขานุการ