การสอบประมวลความรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

 1. หลักสูตร/สาขา ที่เปิดสอบประมวลความรู้
  1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (แผน ข) รุ่นที่ 28
  1.2 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (แผน ข) รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 16
  1.3 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง (แผน ข) รุ่นที่ 3
  1.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) รุ่นที่ 18 และรุ่นที่ 19
 2. การชำระเงินค่าสอบประมวลความรู้ นักศึกษาต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 500 บาท โดยนักศึกษาสามารถชำระเงินค่าสอบได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  2.1 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าสอบประมวลความรู้ ณ สำนักงานกองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เวลา 09.00 – 15.00 น. ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มกราคม 2567
  2.2 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งชำระเงินจากระบบบริการการศึกษาไปยื่นชำระเงิน ค่าสอบประมวลความรู้พร้อมกับค่าลงทะเบียนเรียนที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาต และ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มกราคม 2567 ภายในวันและเวลาทำการ ของธนาคาร
  2.3 นักศึกษาสามารถ Scan จ่าย ผ่าน Application SRU 360 ใช้ได้กับ App ธนาคาร ทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มกราคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
 1. วัน เวลา สถานที่ในการสอบประมวลความรู้
  ห้อง GA101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะด้านหมวดวิชาสัมพันธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาวันที่ 20 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2567เวลา  13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการเรียนการสอน
วันที่ 20 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2567เวลา  13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองวันที่ 20 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น.วันที่ 20 มกราคม 2567เวลา  13.00 – 16.00 น.
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวันที่ 20 มกราคม 2567เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ห้อง GA101 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 1. การประกาศผลสอบประมวลความรู้
  ประกาศผลการสอบประมวลความรู้ทางเว็บไซต์ที่ https://graduate.sru.ac.th และ http://reg.sru.ac.th/ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567