บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีการสมัครออนไลน์

📃 รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

ที่หลักสูตรแผน ก(2)แผน ข
ภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต10 คน
ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน15 คน25 คน
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต10 คน40 คน
3.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 10 คน20 คน
4.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง20 คน20 คน
5.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม10 คน30 คน

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

สมัครทางอินเทอร์เน็ต (ผ่านทางระบบออนไลน์) ตั้งแต่วันที่

9 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566

🖱️CLICK… เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

ค่าสมัคร

 • ภาคพิเศษ 600.- บาท
 • ภาคปกติ 500.- บาท

อัตราค่าการศึกษาระดับปริญญาโท

 • ภาคพิเศษ
  • ครุศาสตรมหาบัณฑิต 21,000 บาท
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 21,000 บาท
  • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 21,000 บาท
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 23,000 บาท
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต 23,000 บาท
 • ภาคปกติ
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 8,000 – 12,000 บาท