ประมวลภาพกิจกรรม

1 พฤษภาคม, 2020 / News Activities

ประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (1 พ.ค. 63)

วันนี้ (วันที่ 1 พฤษภาคม 2563) คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Read More
21 เมษายน, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (การบริหารการศึกษา) 21 เม.ย. 63

วันนี้ (วันที่ 21 เมษายน 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้...
Read More
23 มีนาคม, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์และเค้าโครงฯ M.B.A. 23 มี.ค. 63

วันนี้ (23 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดให้การสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ...
Read More
16 มีนาคม, 2020 / News Activities

สอบการค้นคว้าอิสระ 15 มี.ค. 63

วานนี้ (วันที่ 15 มีนาคม 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม 1 ชั้...
Read More
12 มีนาคม, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์ 11 มี.ค. 63

วันที่ 11 มีนาคม 2563 สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
9 มีนาคม, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (8 มี.ค. 63)

วันที่ 8 มีนาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Read More
9 มีนาคม, 2020 / News Activities

กิจกรรมปลูกป่า “โครงการผืนป่าพระบารมี”

ในวันนี้ (วันที่ 9 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ดร.ปุณยวีรย์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมปลูกป่า "โครงการผืนป่าพระบารมี"
Read More
28 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์ (28 ก.พ. 63)

ในวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ...
Read More
28 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563
Read More
27 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (27 ก.พ. 63)

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจั...
Read More
1 2 3 9