ประมวลภาพกิจกรรม

9 มีนาคม, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (8 มี.ค. 63)

วันที่ 8 มีนาคม 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Read More
9 มีนาคม, 2020 / News Activities

กิจกรรมปลูกป่า “โครงการผืนป่าพระบารมี”

ในวันนี้ (วันที่ 9 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ดร.ปุณยวีรย์ หนูประกอบ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรมปลูกป่า "โครงการผืนป่าพระบารมี"
Read More
28 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์ (28 ก.พ. 63)

ในวันที่ (28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุม ...
Read More
28 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563

(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัย จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2563
Read More
27 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน (27 ก.พ. 63)

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาในหลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจั...
Read More
27 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ประชุมวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

ในวันนี้ (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563) กองบรรณาธิการวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมกองบรรณาธิการวารสาร ณ ห้อง G903 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาบทความส...
Read More
23 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (22 – 23 ก.พ. 63)

เมื่อในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ นักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิท...
Read More
21 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
16 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21
Read More
15 กุมภาพันธ์, 2020 / News Activities

ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2563 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในกิจกรรม “วันราชภัฏ” 14 กุมภาพันธ์
Read More