ประมวลภาพกิจกรรม

13 สิงหาคม, 2019 / News Activities

ทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา พร้อมคณาจารย์ น...
Read More
26 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563
Read More
24 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ หอประชุมวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
22 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จัดสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ์
Read More
12 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
Read More
10 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน เพื่อใช้ในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และเป็นการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชานในในพื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More
9 กรกฎาคม, 2019 / News Activities

ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ งบประมาณ 2563 เพื่อเน้นยกระดัยคุณภาพขององค์กรและ นักศึกษา ศิษย์เ...
Read More
24 มิถุนายน, 2019 / News Activities

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และโครงการเสริมสร้างความรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยระบบสารบัญอัตโนมัติ สำหรับการเขียนวิทยาน...
Read More
1 มิถุนายน, 2019 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท) โดมการจัดการลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเทค...
Read More
27 พฤษภาคม, 2019 / News Activities

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมกีฬากอล์ฟ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้ง 38 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่อการแข่งว่า ขุนเลเกมส์ “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” โดยจัดการแข่งขัน...
Read More