การขอสำเร็จการศึกษา

เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร และสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ดุษฎีนิพนธ์แล้ว ในภาคเรียนสุดท้ายที่นักศึกษาจะจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  2. นักศึกษาเขียนรายละเอียดคําร้องตามแบบฟอร์ม พร้อมกับรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป และขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (สวมชุดครุยวิทยฐานะตามคุณวุฒิที่ได้รับ)
  3. ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต (1,000.- บาท)
  4. นักศึกษานําแบบฟอร์มคําร้องขอสําเร็จการศึกษาและใบเสร็จชําระเงิน มายื่นที่ฝ่ายะเบียนและวัดผลของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดําเนินการต่อไป

นักศึกษาจะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา และ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรแล้วเท่านั้น

  1. เมื่อสภาวิชาการอนุมัติผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษา และเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว บัณฑิตวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิให้
  2. สำหรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยจะจ่ายให้ได้หลังจากที่สภาประจำมหาวิทยาลัย อนุมัติแล้วประมาณ 60 วัน ส่วนปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรให้ต่อไป

Download แบบฟอร์มขอสำเร็จการศึกษา