ระเบียบ/ข้อบังคับต่างๆ

📢📢กระทรวงศึกษาธิการ

📢📢มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป