ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา

5 เมษายน, 2021 / News Capital

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง จัดเวทีเสวนาหัวข้อ “ปัญหาและทางออกการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน”

วานนี้ (วันที่ 4 เมษายน 2564) เวลา 09.00 - 16.30 น.) หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตรผมและสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดเวทีเสวนา หัวข้อ ...
Read More
4 เมษายน, 2021 / News Capital

สัมมนารายวิชาสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน “ทิศทางครูยุคใหม่ สร้างเด็กอย่างไรในยุคโควิด”

วานนี้ (3 เมษายน 2564) เวลา 08.00 - 12.00 น. นักศึกษาปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการเรียนการสอน รุ่นที่ 14 ได้มีการจัดสัมมนาออนไลน์ ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภ...
Read More
29 มีนาคม, 2021 / News Capital

📢 ประกาศ!! ผลการพิจารณาทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2

ประกาศ!! ผลการพิจารณาทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2
Read More
23 มีนาคม, 2021 / News Capital

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญชวนสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ งานวิชาการที่เกี่...
Read More
11 มีนาคม, 2021 / News Capital

👜 การจัดสรรทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรให้กับนักศึกษ...
Read More
25 มกราคม, 2020 / News Capital

การจัดสรรทุนวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำประปีงบประมาณ 2563
Read More
23 สิงหาคม, 2019 / News Capital

วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
Read More
22 กรกฎาคม, 2019 / News Capital

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง

วช. เปิดรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง
Read More
22 พฤษภาคม, 2019 / News Capital

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563
Read More