แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

28 กันยายน, 2020 / News Post

ประกาศผลสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบประมวลความรู้หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
25 สิงหาคม, 2020 / News Post

📃ประกาศผลการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

📃อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินเพื่อยกเว้นการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
10 สิงหาคม, 2020 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบประมวลความรู้และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Click for Download:
Read More
7 สิงหาคม, 2020 / News Post

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Read More
3 สิงหาคม, 2020 / News Post

การรับสติกเกอร์ติดรถสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ

เพื่อสะดวกต่อการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ จึงให้นักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ที่มีรถยนต์ทุกคน สามารถรับสติ๊กเกอร์ติดรถ ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 (คุณวิภาวดี) ตั้งแต่บัดนี้ - วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาค...
Read More