แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

5 มิถุนายน, 2020 / News Post

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

การกำหนดวันการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
26 พฤษภาคม, 2020 / News Post

ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ขอเลื่อนสอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
5 พฤษภาคม, 2020 / News Post

กำหนดการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
5 พฤษภาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศดําเนินการ ดังนี้ วัน เวลา สถานที่สอบ สอบข้อเขียน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 11.00 น. สอบภาษาอังกฤษ (เพื่อวัดระดับมาตรฐานและยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องเรี...
Read More
6 เมษายน, 2020 / News Post

ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แจ้งช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน ค่าสมัครเรียน ระดับผ่านบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต, ป.โท) ผ่านแอปพลิเคชั่นกรุงไทย NEXT ฟรีค่าธรรมเนียม
Read More