แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

2 เมษายน, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
24 มีนาคม, 2020 / News Post

ขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศ!!  เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online
Read More
5 มีนาคม, 2020 / News Post

เลื่อน!! การประชุมวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนฯ

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโวรัส COVID-19 นั้น เพื่อการป้องกัน การเผยแพร่ของเชื้อโรคการจากการชุมนุมหรือการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ผู้จัดงานขอเลื่อนงานการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยด้านหลักสูตรแล...
Read More
18 มกราคม, 2020 / News Post

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ จึงเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์และด้วยระบบ Online เท่านั้น
Read More
3 มกราคม, 2020 / News Post

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
Read More