สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาฯ ให้แก่บุคลากรในสังกัดทราบ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bit .y/3C25u6f ทั้งนี้ ขอได้โปรดพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขการรับทุนฯ มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565

1. ศึกษาข้อมูลและกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบU Chinese Government Scholarship Online Application ที่ เว็บไซต์ http://studychina.csc.edu.cn (Agency number: 10294, Type: B) และเว็บไซต็มหาวิทยาลัย HHU ที่ http://admission.hhu.edu.cn และดำเนินการพิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2. โดยจัดทำเป็น ชุดสำเนา จำนวน ๒ ชุด จัดทำประวัติโดยย่อ (Resume) จำนวน ๒ ชุด และกรอกข้อมูลในเอกสาร Information ofCandidate จำนาน ๑ ฉบัน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

3. ส่งชุดเอกสารในข้อ 1 และ 2 พร้อมหนังสือนำ มายังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ โดยจะยึดตามวันที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงรับเอกสารถนับจริงเป็นสำคัญ พร้อมจัดทำชุดสำเนาเอกสารดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ PDF และส่งมาที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rachadaporn .s@mhesi.go.th ภายในกำหนดเวลาช้างต้นด้วย