มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและปริญญาโท

-หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
-หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
.
-เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ค. 2563
สมัครโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ : www.bsru.ac.th หรือ http://grad.bsru.ac.th
.
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
-สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
-รายงานตัว พร้อมลงทะเบียนและปฐมนิเทศ วันที่ 8 สิงหาคม 2563

#เปิดภาคเรียน วันที่ 15 สิงหาคม 2563
—-
สอบถามข้อมูลได้ที่
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ โทร 080-931-4418
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา เดชโฮม โทร 099-593-6236