• ปิดไฟทุกครั้งเมื่อใช้งานเสร็จ
  • ปิดเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงานให้ติดเป็นนิสัย
  • ใช้อุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เดินทางมาทำงานโดยระบบขนส่งสาธารณะ หรือแบบ Car Pool ไปทางเดียวกันใช้รถคันเดียวกัน
  • ใช้บันไดแทนลิฟต์ เมื่อต้องขึ้นลง 1-2 ชั้น
  • ใช้สาธารณูปโภคอย่างประหยัด
  • ใช้กระดาษ Re-use กับเอกสารภายในหรือจดหมายภายในองค์กร
  • ใช้แสงจากธรรมชาติ ช่วยในการส่องสว่างภายในสำนักงาน
  • ลดและเลือกเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสม
  • เน้นการประชุม สีเขียว “Green Meetings”
  • หยุดการใช้ทรัพยากรในการจัดประชุมแบบสินเปลื้อง