รายชื่องานวิจัยปี 2562

วิทยานิพนธ์ (แผน ก)

 1. สุจิตรา ดีเหลือ, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้โดยสารชาวไทยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. สุเกษร ชุ่มสวัสดิ์, นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2562). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. ญาณัจฉรา เดชะ , สิญาธร นาคพิน และ พวงเพ็ญ ชูรินทร์ . (2562). ารบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. อ้อมฤทัย สีวันนู , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3” . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. กิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข . (2562). “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. ธีปภา สารพงษ์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 7. นันทรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8. กฤษณพร จันทวงศ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง . (2562). “พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. วิสุดา ส่งศรี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ . (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. สุรทรรศน์ สุขทองเส้ง , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). การดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. รักชนก โสอินทร์ , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ มัทนียา พงศ์สุวรรณ . (2562). การพัฒนาการคิดเชิงระบบโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 12. ไพรรัตน์ คงสร้อย , ธนายุ ภู่วิทยาธร และ รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ . (2562). “การออกแบบงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้” . วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. ศักยพงศ์ โนภาศ, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และวาสนา จาตุรัตน์ . (2562). การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชนเผ่าไทยทรงดำ กรณีศึกษา : อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. ไพศาล หนูเพ็ง , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. จุฑามาส ซุ่นห้วน , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ . (2562). “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 16. ชนิกา นาคแก้ว , สมคิด นาคขวัญ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). “การศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 17. นันท์นภัส สุทธิการ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ . (2562). “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. ปัทมา ประทุมสุวรรณ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). “ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 19. วิไลวรรณ ขวัญใจ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 20. ปรัชนันท์ ศรีสมบัติ , กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต และ ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล . (2562). ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 21. ทิวารัตน์ ริยาพันธ์ , พนาน้อย รอดชู และ ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล . (2562). ผลของการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 22. วรารัตน์ เรืองอิน , ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ และ จิรศักดิ์ แซ่โคว้ . (2562). ผลของการใช้เว็บเควสต์ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. ชลธิดา พฤศวานิช , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. นฤมล สังข์ปาน , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข . (2562). “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

 1. อานุภาพ ชาญสมุทร , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง พื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. วันชัย นวลสมศรี , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ . การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. อุษณีย์ โยธินะเวคิน , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง . (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี