ดุษฎีนิพนธ์

 • มาเรียม ลูกสะเดา , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์ , 2562 , รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้นำครูที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสงขลา . ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตร ค.ด. สาขาวิชา ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา .

วิทยานิพนธ์

 1. ศิวพร ละหารเพชร , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2562 , ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .วิทยานิพนธ์ (แผน ก)
 2. ปิยรัตน์ พารเพิง , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2562 , แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 3. ขนิษฐา หมัดอะหิน , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2562 , รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารโรงเรียนด่านสวีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 4. อรอนงค์ ใหม่ซ้อน , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 5. อิทยา เนื่องนำ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , “การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 6. กานดา ทองชนะ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2562 , ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู โรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 7. สการัตน์ กัณฐรัตน์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2562 , การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 8. ชุปภาดา พรหมเดช , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ , 2562 , พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 9. ธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2562 , “การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
  ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11” . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 10. ปริญ รักษาคง , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , การศึกษาการบริหารกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 11. อมรรัตน์ ภูริเจริญวงศ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , การดำเนินงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 12. ธีรดา ไชยบรรดิษฐ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ นัฎจรี เจริญสุข , 2562 , แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 13. สุภัสสร ชูประยูร , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , “การศึกษาบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 14. พรสุดา นาวารักษ์ , สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์ และ พนาน้อย รอดชู , 2562 , การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยบูรณาการการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารร่วมกับวิดีโอสตรีมมิ่งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ .
 15. หทัยชนก ไชยฤกษ์ , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , แนวทางการนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติของจังหวัด สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 16. จามรี ณ นุวงศ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2562 , สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2 . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 17. กัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , การศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ในโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 18. วิภัสสร ชุ่มจิตร , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , “ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
  การทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 19. อนุชิต พงศ์พรหม , พูนฉัตร วิชัยดิษฐ และ พลกฤต แสงอาวุธ , 2562 , การบริหารจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 20. ฐาปณี เสนทอง , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 21. นุรไอซา ดิง , วัฒนา รัตนพรหม และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา , 2562 , ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิต อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน .
 22. 🚩สุจิตรา ดีเหลือ, วรรณวิชณีย์ ทองอินทราช และ ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้โดยสารชาวไทยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ำ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. สุเกษร ชุ่มสวัสดิ์, นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2562). การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. ญาณัจฉรา เดชะ , สิญาธร นาคพิน และ พวงเพ็ญ ชูรินทร์ . (2562). ารบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กรที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. อ้อมฤทัย สีวันนู , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3” . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. กิ่งกมล เกลี้ยงแก้ว , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข . (2562). “วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 27. ธีปภา สารพงษ์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ของนักเรียน ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 28. นันทรัตน์ เกตุพงษ์พันธ์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 29. กฤษณพร จันทวงศ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง . (2562). “พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 30. วิสุดา ส่งศรี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ . (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 31. สุรทรรศน์ สุขทองเส้ง , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). การดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การปฏิบัติของโรงเรียนนำร่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. รักชนก โสอินทร์ , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ มัทนียา พงศ์สุวรรณ . (2562). การพัฒนาการคิดเชิงระบบโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 33. 🚩ไพรรัตน์ คงสร้อย , ธนายุ ภู่วิทยาธร และ รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ . (2562). “การออกแบบงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้” . วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. ศักยพงศ์ โนภาศ, พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และวาสนา จาตุรัตน์ . (2562). การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชนเผ่าไทยทรงดำ กรณีศึกษา : อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 35. ไพศาล หนูเพ็ง , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). แนวทางการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 36. จุฑามาส ซุ่นห้วน , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ . (2562). “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดสภาพแวดล้อม ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 37. ชนิกา นาคแก้ว , สมคิด นาคขวัญ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). “การศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอน ระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 38. นันท์นภัส สุทธิการ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ . (2562). “ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 39. ปัทมา ประทุมสุวรรณ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). “ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 40. วิไลวรรณ ขวัญใจ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร . (2562). พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 41. ปรัชนันท์ ศรีสมบัติ , กนกกาญจน์ กิตติชาติเชาวลิต และ ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล . (2562). ผลการใช้บทเรียนออนไลน์ด้วยภาพพาโนรามา ที่มีต่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยเนื้อหาบริบทท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. ทิวารัตน์ ริยาพันธ์ , พนาน้อย รอดชู และ ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล . (2562). ผลของการใช้บทเรียนโมดูลนิทานพื้นบ้านอาเซียนที่มีต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 43. วรารัตน์ เรืองอิน , ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ และ จิรศักดิ์ แซ่โคว้ . (2562). ผลของการใช้เว็บเควสต์ร่วมกับวิธีสอนแบบร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 44. ชลธิดา พฤศวานิช , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข . (2562). บทบาทของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 45. นฤมล สังข์ปาน , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข . (2562). “การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษา ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2” . วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

 1. ศิริมา บุญมาก , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2562 , ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 2. ธวัชชัย ศักดิ์อำนวย , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ในพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 3. กัลยา เหล่าจก , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , ปัจจัยที่มีผลต่อการกระทำความผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 4. สุมะนา ศรีภักดี , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , ศึกษาการนำนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีและเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อการบริการไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 5. พรทวี พระวิวงค์ , พูนฉัตร วิชัยดิษฐ และ พลกฤต แสงอาวุธ , 2562 , “ศักยภาพการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่
  เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 6. อนุชา กมุกะมกุล , พูนฉัตร วิชัยดิษฐ และ พลกฤต แสงอาวุธ , 2562 , ประสิทธิภาพในการบริหารการให้บริการกำจัดปลวกอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 7. เจนณรงค์ พูลสวัสดิ์ , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , การตัดสินใจเลือกกเทศมนตรีเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 8. ธีรยุทธ จุลภักดิ์ , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของพนักงานในองค์กรก่อสร้าง
  ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี” . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 9. จิตพวรรณ กระเชิญรัมย์ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง , 2562 , คุณลักษณะผู้นำทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 10. สุภาวดี ทองอนันต์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ , 2562 , ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณภาพครูตามสมรรถนะหลัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร ค.ม. สาขาวิชา การบริหารการศึกษา .
 11. จุฑาทิพย์ สุภาวงศ์ , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์ , 2562 , แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลนครเกาะสมุย . การค้นคว้าอิสระ หลักสูตร รป.ม. สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ .
 12. อานุภาพ ชาญสมุทร , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง พื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. วันชัย นวลสมศรี , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์ . (2562). การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ . การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. อุษณีย์ โยธินะเวคิน , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง . (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อสถานศึกษาของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 . การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี