📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2547

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรในการจัดการท่องเที่ยวเกษตร ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : นิมิตร โกมลานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของทหารในการลดอุบัติเหตุการจราจร กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ /ผู้วิจัย : ชูชาติ บุญชัย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาความรู้และเจตคติของนายทหารชั้นประทวนในการเข้ามีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ค่ายวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไพวงศ์ ชัยชนะ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคณะกรรมการการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสมุย /ผู้วิจัย : บุญญารัตน์ นามวงษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เพื่อพัฒนาเครือข่ายออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำเภอลำทับ กระบี่ /ผู้วิจัย : กฤตพร บุณย์รัตน์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาศักยาภาพและกำหนดแผนโครงการจัดกิจกรรมกีฬาให้กับเยาวชนของ อบต. อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไมตรี เผือกสวัสดิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนารูปแบบการป้องกันอาชญากรรมโดยการสร้างอนาคตร่วมมกันของประชาชนในชุมชนหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรยา ขันทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการวางแผนปฏิบัติการป่าชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวุดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมพล ศัลยประดิษฐ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : กลยุทธ์การพัฒนาทุนสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เฉลิมชัย สังสันไทย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยระบบการเรียนรู้ผ่านสืออิเลกทรนิกส์ของนักเรียน ชั้น ม.1/1 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชนินทร สุขเจริญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพประชาธิปไตย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ในสหวิทยาเขตศรีสุราษฎร์ /ผู้วิจัย : ฉันทนา เชี่ยวชาญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ทวี ศรีนวล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นตวรรณ ทับเวช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ /ผู้วิจัย : อารักษ์ พลยมนา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และ 2 จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : อนันต์ วัฒนไชย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 /ผู้วิจัย : วิษณุ ชุมศรี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : บทบาทการบริหารงานของหัวหน้าแผนกวิชาในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 /ผู้วิจัย : เฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพร้อมในการมีส่วนร่วมของ อบต. จังหวัดระนอง ที่มีต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 ปี กรณีศึกษา /ผู้วิจัย : สุขกิจ สวัสดี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูงานประกันคุณภาพฯ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จันทร์เพ็ญ จินตกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณภาพที่พึงประสงค์ของ ผช.ผอ.ฝ่ายจัดการศึกษาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีภาคใต้ ในทัศนะของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ /ผู้วิจัย : อรุณ รักษ์วงศ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สมรรถภาพในการเป็นผู้นำของผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : อรศิริ มานะกล้า /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : แบบผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : อังคณา แซ่ตัน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จิราภรณ์ จันทร์สงค์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐ่านในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วิริยะ อ๋องสุวรรณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดการฝึกงานนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง /ผู้วิจัย : สมภักดิ์ นาคเรือง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพและปัญหาการดำเนินงานป้องกัยและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จเร รัชนิพนธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : พิมลพรรณ สุทธิบูรณ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /ผู้วิจัย : สมศักดิ์ ทองถึก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภาณุศักดิ์ พรหมแช่ม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการบริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย /ผู้วิจัย : นฤชาติ สุวรรณพร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : เถกิงศักดิ์ จอกถม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ธวัช แพละออง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต้ /ผู้วิจัย : ชมภู อุปการ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กิตติมา สัมฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจนจัด ภักดีไทย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริการสื่อของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงรียนอำเภอ/ กิ่งอำเภอ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรเงรียน เขตตรวจราชการที่ 11 /ผู้วิจัย : ประพันธ์ บุญสวัสดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : วิรัตน์ ทองเทพ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กิตติมา สัมฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาจิตใจด้วยอาปาณสติของนักเรียน โรงเรียนสามบ่อวิทยา ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา /ผู้วิจัย : สมคิด ทิพย์เพ็ง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาตนตามขั้นตอนในมงคลสูตรของนักเรียน โรงเรียนสามบ่อวิทยา จังหวัดสงขลา /ผู้วิจัย : สุขอุษา นุ่นทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชนของประชาชนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎรธานี /ผู้วิจัย : สุขสวัสดิ์ มณิโชติ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาจิตสำนึกความกตเวทีต่อบิดามารดาของนักเรียน โรงเรียนบ้านซอย 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นรินทร์ ขวัญทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : วิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประชาชนกับตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบประชาสังคมถานีตำรวจภูธร อำเภอขนอม นครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : ลัดดาวรรณ์ หอมหวล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบประชาคมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เสน่ห์ บุญกำเนิด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ขอรับการสงเคราะห์จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจนจิรา พูนพนัง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการเสพยาเสพติดของนักเรียน ม.ต้น โรงเรียนเขาพนมแบก /ผู้วิจัย : สมชาย ทองสร้าง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาแผนการดำเนินงานตำรวจชุมชนแบบมีส่วนร่วมระหว่างตำรวจและประชาชนในเทศบาลตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พิศาล เกียรติอุดมศักดิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เผ่าพันธุ์ รัตนางกูร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2547
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ลัดดา ศิริพันธุ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2547