📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2549

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนบ้านทุ่งพัด ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : นักรบ ณ ถลาง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภาคประชาชน : กรณีศึกษา สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย /ผู้วิจัย : ศักดิ์ชัย เอกอินทุมาศ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดของชุมชนค่ายอาภากรเกียรติวงศ์ หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งเบี้ย ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สิงหานาท สีกาแก้ว /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาวิถีชีวิตประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรียนท่าเฟืองวิทยา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นวพรรรณ ริ่นเกลื่อน /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องขังเรืนจำอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : โสภิดา บุญเจริญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV ของนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฐ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐานทีปกร อำเภอเกาะสมุย เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : นิภา มีเพียร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : จเร หนูปลื้ม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษาภาคใต้ตอนบน ตามความคิดเห็นของสถานประกอบการ /ผู้วิจัย : สุชา ราชฉวาง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : สวาท อ่อนเกตพล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประกันคุณภาพการศึกษาด้านมาตรฐานผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สุชาติ แสงตะวัน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : “การศึกษาปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี” /ผู้วิจัย : ฉัตรทอง ศิริอนันต์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน บางสวรรค์วิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ฐิติมา นาครพัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : วรรณชัย แกล้วกล้า /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : วีระ ชอบนิทัศน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : สุทิน พงษ์หนู /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : เรณา ศิลาอ่อน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษระนอง /ผู้วิจัย : ประเสริฐ สืบแทน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : บุญยง บำรุงเพ็ชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : “การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของครูโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18” /ผู้วิจัย : โกสินทร์ สินทวีวิวัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพฤติกรรมตามแนวทางวิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา /ผู้วิจัย : วิริโย หนูสังข์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : ชาลี ศิลปะรัศมี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พิลาวรรณ ชัยรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : ประสงค์ คงหาญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : สมศักดิ์ สมบัติ์อักษร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์การ สถาบันอาอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : ศักร์สฤษฎิ์ หนูเอียด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : มาโนช อรุณโชติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : ศิวิไลส์ นาควิจิตร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : สุดารัตน์ เสริมสมา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นิภาพรรณ หงษ์ชูเกียรติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของข้าราชการครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ /ผู้วิจัย : บุญชู สวัสดิ์ตาล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : ทองพุฒ เปี่ยมยา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : วิภาดา เวียงแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประมินการส่งเสริมสุขภาพตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : จุฑารัตน์ สังขศิลา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชุลีกร บุญแสง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : สมควร กาฬรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดศึกษาด้วยตนเองเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน สำหรับครูโรงเรียนเครือข่ายท่าทองทุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : มาริส ปทะวานิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเครือข่ายสหมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : วิรัตน์ รัตนพันธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : จารุณี ฐานวิเศษ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : นงลักษณ์ ทองบางหรง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุวิทย์ แสงแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาภูมิหลังและความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานีที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2547 /ผู้วิจัย : จารึก ศิลป์สวัสดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : ทัศนัย ลีฬหพงศ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : ทศพร อยู่ข้วน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : วิรัช พรหมฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : กิตติศักดิ์ หนูด้วง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพและปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วันดี ขวัญทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนคาทอลิก สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จีรวรรณ ขรภูมิ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : สมชาย อรุณโรจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จตุพร สุทธิรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ภิญญู มากมณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : อดุลย์ เจียกุลธร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการนิเเทศภายในของโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุริยะ พุทธรักษ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือเสริมการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับท้าทาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2548 /ผู้วิจัย : ชัยพร ศรีรอด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : เนาวรัตน์ สิทธินุ่น /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : เดชาวุธ วัฒนา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : อเนก ปัทมพงศา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : เพ็ญศรี มลิวัลย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สุทัศน์ วิเศษสมบัติ /ผู้วิจัย : สุทัศน์ วิเศษสมบัติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สมพร ช่วยสองเมือง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : ลักษมี ชุมภูธร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษากระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปรียา พุทธารักษ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศศิธร ภิรมย์นภา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สารภี เอกเพชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอกระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : กรรณิกา ลิ่มศิลา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : กระบวนการบริหารบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : อำภรณ์ นิลประเสริฐ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : สุนันท์ เถาเล็ก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของครูผู้สอนในการสร้างเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน อำเภอกระบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วรรณกนก ทองแดง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จินตนา พงศ์พิพัฒนชัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอกลังสวน จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สมัคร ดาวสุวรรณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารจัดการโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กมลศักดิ์ ไชยมุสิก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กิตตินันท์ ลีลาวัฒนเกียรติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับการถ่ายโอนภารกิจทางการศึกษา กรณีศึกษา : เทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : โกศล ศุทธางกูร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : วิบูลย์ ปิยกิตติไพบูลย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ปรีชา สัจจากุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : เจริยงพร เขียวน้อย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การปฏิบัติงานของผู้บริหารโรงเรียนและผู้สอนตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ศักดิ์ชาย อินทนา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือฝึกอบรมครู เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอกะเปอร์ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จุรีรัตน์ หลีกภัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการบริหารจัดการกลุ่มสมุนไพรตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชน บ้านพรุไข่เต่า หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง กิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : จิรศักดิ์ รงค์บัญฑิต /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายของแกนนำนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร /ผู้วิจัย : วนิดา พูลนวล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของประชาชน ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : อุมาพร ศุภการ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดทำแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : จรัญ สุชาติพงษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการจัดทำแผนกลยุทธ์ในงานสุขภาพภาคประชาชนของแกนนำชุมชน ตำบลปากน้ำชุมพร จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สุมาลี จุลเนียม /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันคุณภาพถ้วนหน้า อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สมใจ ด้วงพิบูลย์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในการดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อยเทศบาลตำบลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชัชฎาพร ถาวรวงศ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชน ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กฤษณะ จันทร์ปรางค์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการป้องกันยาเสพติดของผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : นรินทร์ บุษยวิทย์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาและพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 Version 2000 ในสายงานวิศวกรรม ของศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธวัชชัย เพิงคาม /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนจน โดยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า ตำบลพุมเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรรถพร ตันหนึ่ง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนจน โดยการจัดทำแผนชุมชนพึ่งตนเอง ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธิดารัตน์ เวชกุล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาวิธีคิดเพื่อการพัฒนาศักยภาพและโอกาสคนจน ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศิริพร รามอ้น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ประภาส แสงอรุณ /ผู้วิจัย : ประภาส แสงอรุณ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธสศาสตร์การพัฒนาการจัดที่ดีของกองทุนหมู่บ้าน หมู่บ้านยางงาม หมู่ที่ 5 ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ตรอน นิลกานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ดาริน เทวฤทธิ์ /ผู้วิจัย : ดาริน เทวฤทธิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : อัมพิกา ทองช่างเหล็ก /ผู้วิจัย : อัมพิกา ทองช่างเหล็ก /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ธนภัทร สิทธินุ่น /ผู้วิจัย : ธนภัทร สิทธินุ่น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของผู้นำท้องถิ่นในตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ร้อยตรีสันทัด เพชรน้อย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของไตรภาคีในการดำเนินงานโครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เดือนเพ็ญ เคี่ยนบุ้น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการสอนเรียงความแบบใช้ผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิกูล ไทยทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 2545 (ปรับปรุง 2546) สาขาช่างอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับสถานประกอบการของสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 /ผู้วิจัย : ก้องสกล นพเก้า /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง “ถิ่นนี้ ดีกล้วยเล็บมือ” สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ผู้วิจัย : เพ็ญฤดี รอดโต /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ทวีพร ศักดิ์ศรีวิธุราช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 /ผู้วิจัย : วิเชียร ภาสภิรมย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดทดลอง เรื่องการวัดอัตราการไหล วิชากลศาสตร์ของการไหล สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานอุตสาหกรรมการผลิตและสาขาเทคนิคยานยนต์ /ผู้วิจัย : อาทิตย์ จันทร์ส่งแสง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพรในบ้าน ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /ผู้วิจัย : จรรยา เจียมวิจิตรกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี หน่วยการเรียนรู้เรื่องเพลงนาชุมพร ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /ผู้วิจัย : สมบูรณ์ อุบลกาญจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดิน ด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /ผู้วิจัย : นวลยงค์ วัชรนิรันดร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : โกศล อินนวล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการใช้บริการของโรงแรมในเกาะสมุย /ผู้วิจัย : กัมปนาท ผุดผ่อง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ภาณุ วรมิตร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศิริรัตน์ มีเดช /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในภาคใต้ /ผู้วิจัย : สันติ วีระสกุล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานบัญชีและพัสดุในมหาวิทยาลัยราชภัฏ /ผู้วิจัย : ขนิษฐา วิโสจสงคราม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุธาสินี ทองเรือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกคาที่มีต่อการให้บริการของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาคีรีรัฐนิคม /ผู้วิจัย : ผกามาศ วีระสกุล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อุรีรัช ชลารัตน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท TOT จำกัด (มหาชน) /ผู้วิจัย : สมโภชน์ พิทักษ์ธรรม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วรรัตน์ สุรียพรรณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกมาใช้บริการคลินิกรักษาผิวพรรณในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปิโยรส ลีลาสิริวาลาศ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคผลิตภัณฑ์ชาเขียว ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปิยะฉัตร เดี่ยววณิชย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
  วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สงบ สินสังจิตร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE) ของธุรกิจในอุตสาหกรรรมท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วินิพันธ์ ขันประมาณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการและความพึงพอใจต่อการรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ในจังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : ประสิทธิ์ ไหมสีเสน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของห้างเทสโก้โสตัส ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สายทิพย์ กลิ่นน้อย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2549