📃 รายชื่องานวิจัย ปี 2551

 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กรองจิตร์ มติธรรม /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัมนารูปแบบการแก้ปัญหายาบ้าของคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธ์านี /ผู้วิจัย : ธารีรัตน์ เวชพราหมณ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการจัดการเครือข่ายกาแฟเขาทะลุ ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ประดับ ชูดำ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการบริหารจัดการเครือผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผิตภัณฑ์ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา /ผู้วิจัย : วัฒนา มหาแก้ว /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เพ็ญพิศ จีระภา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เพ็ญพิศ จีระภา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการจัดกิจกรรมโรงเรียวิถีพุทธของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : อรุณ เกิดศิลานนท์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอว /ผู้วิจัย : สุวรรณ นุ้ยเขียว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณาญาณ โดยใช้นิทานอิสปและนิทานพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : จารุวรรณ ขันทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ตนเองของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : บุญส่ง จันทร์ชัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์สำหรับครูเครือข่ายโรงเรียนปากแพรก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : คำรณ ช่วงชุณห์ส่อง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมแฏิบัติธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : สิริพร โถวสกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหาการบริหารงานกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สมบูรณ์ ปูชนียกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างอุปนิสัยภาวะผู้นำ ตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์โควี่ สำหรับเยาวชนการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพะโต๊ะ จัหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ประยงค์ ขันทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานระบบการดูและช่วยเหลือนักรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : วิชาญ ผยองศักดิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร /ผู้วิจัย : คณิต นิยะกิจ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : จารุวรรณ ใจเพียร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : สังเวียน สมทรัพย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ขวัญใจ บุญสินธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหาการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : วนิดา ช่วยบำรุง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนร่วมในโรงเรียนวัดกาญจนาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : สาระ ปัทมาพงศา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : เบญจมาศ แย้มแสง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเองกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอละอุ่น จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : พวงทิพย์ เมืองแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ไพศาล กาญจนดิษฐ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 /ผู้วิจัย : ราตรี ธวัชกาญจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเครือข่ายเกาะพะงัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : พรศักดิ์ คงฤทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดและอำเภอในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน กลุ่มไทย-อันดา /ผู้วิจัย : เกรียงไกร จักร์ เพชรสังข์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะครูปฐมวัยตามทัศนะของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กนกพร จิญกาญจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จิญาณี พรมหมเจียม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : เบญจมาศ แย้มแสง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เกรียงศักดิ์ ตุลปันโต /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : บุลภักดิ์ บุญลือ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของประชาชนบ้านบางนายสังข์ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา /ผู้วิจัย : ศรายุทธ ตันเถียร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านบ้านดอนเมา หมู่ที่ 7 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เฉลิม วรรชิต /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารุปแบบการลดอุบัติเหตุจากการจราจรของเยาวชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : เอนก ชัยพิริยพิทักษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริการของพนักงานสำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : โสพล ทองรักทอง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของแกนนำชุมชนตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ภาณุเดช ณ พัทลุง /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รังสันติ์ ทองหยัด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : สุมาลี ศรีรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการศึกษานอกโรงเรียน หลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุภาภรณ์ สังเมียน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูประจำแผนกวิชาเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เขตภาคใต้ตอนบน /ผู้วิจัย : ปราโมทย์ วรรณศิริ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาสื่อของเล่นเพื่อใช้ในการเรียนเรื่อง แรงและความดันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /ผู้วิจัย : วีระศักดิ์ ปานกลาง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : กาสร้างแบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรีนยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ผู้วิจัย : กรกาญจน์ เรืองขจรไพโรจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชน ต่อการชำระภาษีของสำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 3 /ผู้วิจัย : วิจิตรา แสงแก้ว /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปีจจัยที่มีปลการตัดสินใจเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนักลงทุนรายย่อย /ผู้วิจัย : ณัฐพล อารีกุล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารทรัพยากรมุนษย์ในสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตภาคใต้ /ผู้วิจัย : สุดใจ ชุมพรพันธุ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏ /ผู้วิจัย : ศักดา ศิริพันธุ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร รุ่นปีการศึกษา 2546 – 2549 /ผู้วิจัย : ตรีชฎา สุวรรณโน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรอุมา คมสัน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจตสุดา แสงสว่าง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปัญญารัตน์ วัฒนศิลป์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : แววนภา พันเรือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปานจิตร มีเพียร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : พวงทอง ศิริพันธุ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปานจิต มีเพียร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุรีรัตน์ ทิพย์โยธา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ /ผู้วิจัย : นพดล ภูเก้าล้วน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านเสริมสวยในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เขมจิรา กุลขำ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : หทัยรัตน์ ทองเรือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : พวงทอง ศิริพันธุ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านค้าทองรูปพรรณในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปิยพร ศิริรักษ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : แววนภา พันเรือง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรอุมา คมสัน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทพันทิพย์ (1970) จำกัด ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปัญญารัตน์ วัฒนศิลป์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ผลการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนบ้านสวนทุเรียน ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เนตรฤทัย สุวรรณทิพย์ /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนท่าฟืองวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรษาร์ เพชรรัตน์ /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคใต้ /ผู้วิจัย : อาภรณ์ วงศ์วิเชียร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนเป็นศูนย์กลางของครูอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : อานนท์ ปานมณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การสร้างอุปกรณ์ช่วยลับกลึงปาดหน้า และมีดกลึงปอกขวา สำหรับการเรียนการสอน รายวิชางานเครื่องมือเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1007) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม /ผู้วิจัย : อนุรักษ์ แดงแสน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏุสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เอื้อพร ลิ่มสกุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การสร้างแบบสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและแบบสอบถามวัดจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ผู้วิจัย : อนุชา อินทมุณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อหนังสือของประชาชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรวรรณ วัชราภรณ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาพจิตของแกนนำชุมชน ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : บุญลือ เพ็ชรรักษ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพทางกลไกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร ที่ใช้แบบฝึกกายบริหารของกรมพลศึกษา /ผู้วิจัย : ชาคริต ธนวนิชนาม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดศึกษาด้วยตนเองสำหรับครูผู้สอนเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ /ผู้วิจัย : ชาลี คธาเพ็ชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองระนอง ตามทัศนะของผู้ปกครอง /ผู้วิจัย : ชัยศรี แสงสึก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
  ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนทำสวนยางพารายางขนาดเล็กและขนาดเล็กของ
 • เกษตรกรในอำเภอละแม จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ชัยนรินทร์ แซ่เอียด /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ไชยา ศรีโสดา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การใช้กระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนบ้านในหุบ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียน สังกัดสำนงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ดวงใจ สุวรรณเนาว์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การทำแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จรัมพร ศรีหมุดกุล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะของครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาพที่มีอิทธิพลต่อคุณลักษณะทางการเรียนรู้เกิดกับผู้เรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : จันทร์ทิพย์ ศรีคล้าย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการรักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จรูญ อมฤตโกมล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการบริหารจัดการการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จินดา นามโพธิ์ชัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ของโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 /ผู้วิจัย : จินดารัตน์ หยงสตาร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 ในโรงเรียนที่เปิดสอนช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : จิตรอนงค์ คงแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ 2 ตามทัศนะของบุคลากร สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จรูญ มณีโรจน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนระนอง /ผู้วิจัย : จุฑาพร น้อยประเสริฐ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง “สิ่งมีชิวิตกับสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน /ผู้วิจัย : จารุวรรณ มากวิสัย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : สภาพการจัดการเรียนร่วมของครูผู้สอนในโรงเรียนร่วม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : จิรัชญา ขวัญพุฒ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนในการมีส่วนร่วมจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลของเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เกษียร ประเสริฐสุข /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์แหล่งน้ำหารสำเภาแตก ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กนกกมล สรัคคานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดของประชาชน : กรณีศึกษาชุมชนดรุโณทัย เทศบาลเมืองท่าข้าม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กัลยา มากนวล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดและอำเภอในกลุ่มภาคใต้ตอนบน กลุ่มไทย-อันดา /ผู้วิจัย : เกียรไกร จักร เพชรสังข์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 – 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ขนิษฐา ทรัพย์มณี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเครือข่ายน้ำพุ-ท่าชี อำเภอบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : โกษา พรหมทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนบ้านบางนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : โกมาส รสเกิด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคุณภาพกการศึกษา หลังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : เกียรติศักดิ์ สังข์ด้วง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เรื่องวงจรไฟฟ้า ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กิจจา แก่นศิริ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ เรื่องคำสั่งที่ใช้ในการเขียนสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กฤษณ์ โชติพันธ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กัญญา ศรีสุข /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : กิตติมา ดวงแป้น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาการจัดระบบให้คำแนะนำดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระหว่างช่วงชั้นที่ 3 ถึงช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : ละม่อม พันธ์นิตย์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการนิเทศการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ลำพอง สุขช่วย /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการของสายการบินไทย ณ สนามบิน พิษณุโลกความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการของสายการบินไทย ณ สนามบิน พิษณุโลก /ผู้วิจัย : ละอองทิพย์ เพชรจันทร์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการของสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาขากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : มงคล นาคประสม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ผลการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน (บางกอกโพสต์ศึกษา) ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ผู้ปกครองและนักเรียน /ผู้วิจัย : มาโนช ล.ตระกูล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของครูในการส่งเสริมจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : มลิวัลย์ ยิ่งเภตรา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการกระบวนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : มณีรัตน์ อินทร์คง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาคุณภาพน้ำของอ่าวบ้านดอน /ผู้วิจัย : มณฑิกานติ์ติ เพชรอักษร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่การตัดสินใจของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เมธา ทองเจิม /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่าม่วง ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : ณิชาพักตร์ ขนอม /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มภาคใต้ สังกัสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : ณัฐศักดิ์ สำราญรื่น /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือครูที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาด้านชีวิตและสังคมแก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นพรัตน์ สุตันติราษฎร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : นิตา คุณวุฒิ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การสร้างบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบของร่างกาย สำหรับรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /ผู้วิจัย : นุจรี แก้วมีศรี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการใช้สารเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : นรภัทร ห้าวหาญ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านระบบบัญชีพึงรับพึงจ่ายของหน่วยงานบริการสุขภาพในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : นฤมล กุลสวัสดิ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิถีชีวิตชนเผ่ามอแกนบ้านเกาะเหลา จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : ณัฐพร ดวงแป้น /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การตัดสินใจของผู้ทำประกันชีวิตในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นิติการ วิโรจน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ภาพลักษณ์ของเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ /ผู้วิจัย : ณัฐชนก ปัญญาอภิวงศ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการ ระบบดี โรงเรียมีคุณภาพ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พงศักดิ์ นาครพัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุมดการเรียนด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดเล็ก อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : พวงทิพย์ เมืองแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินกบ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ไพศาล กาญจนดิษฐ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินผลโครงการอบรมครูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล อิงมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาบวรวิทย์ อำเภอบ้านนาเดิม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : ปรีชา คงทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 2 /ผู้วิจัย : ประวิว พรมมานอก /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรันนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง /ผู้วิจัย : ปานดี คงสมบัติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิค กลุ่มภาคใต้ /ผู้วิจัย : ปณิตา จิตรละเอียด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : พลศักดิ์ ทองพัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการบริหารงบประมาณด้านการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา /ผู้วิจัย : ปราณี ประสิว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพโรงเรียนพรุพีพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พงษ์ศักดิ์ นาครพัฒน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนงานฝึกฝีมือ เรื่อง งานตะไบ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนนิคสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประสาน คงจันทร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1 สำหรับนักศึกษาขั้น ปวช.2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ /ผู้วิจัย : ปัญญา ช่างงาน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนแบบง่ายสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ผกามาศ หอมกอ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 /ผู้วิจัย : ภัทรวดี เกตุแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดของนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ปริญญา ตัณฑสุวรรณ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และเจตคติในการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโดยการสอนตามแนวพฟุปรัชญากับการสอนตามแบบปกติ /ผู้วิจัย : ปิยนุช ปรานเกิด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบ้าน เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจของเด็กปฐมวัยโรงเรียนเขาชันโต๊ะ จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : พรรณี ประสารวุฒิ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง “ชีวิตพืช” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ /ผู้วิจัย : ประภาพร ชูแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา เซเว่นอีเลฟเว่น /ผู้วิจัย : เพ็ญสุภัค คงคำ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การรับรู้สื่อโฆษณาที่มีต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พงศกร การอรชัย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไก่ไข่ : สุเทพฟาร์ม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พรทิพย์ สุวรรณรัตน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ราเมศร์ รุ่งรวยศรี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวช่าวต่างประเทศต่อการให้บริการของธุรกิจนำเที่ยวทางเรือเส้นทางเกาะสมุย-หมู่เกาะอ่างทอง /ผู้วิจัย : รัชนี สร้อยสนธิ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนมัธยมปลายในการวางแผนป้องกันยาเสพติด โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เสาวภา สินธภานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : สุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูจ้างสอน วิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดภาคใต้ /ผู้วิจัย : สมพงศ์ พลับทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาแบบบูรณาการ ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านทะเลนอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สุภาวดี นาควิเชียร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สนิท อิสโร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สาวิตรี เพ็ชรชำนาญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : สัญญา กวั้งซ้วน /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือนิเทศการฝึกงานนักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร สำหรับสถานประกอบการ /ผู้วิจัย : สุธรรม อเนกศุภพล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนีกงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอว /ผู้วิจัย : สุวรรณ นุ้ยเขียว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สถาพร นาคฉัตรีย์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การจัดการบริการด้านการกีฬาและสุขภาพพลานามัยของสมาชิกชมรมแอโรบิคในเขตเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ณัฐพล ใจสะอาด /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ดนตรี ของครูสอนดนตรี สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เสรี ด้วงคำจันทร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา /ผู้วิจัย : ศิรภัสสร สุวรรณอัตถ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานประปาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุเทพ ลี้ยุทธานนท์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การออมของเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุรีย์พร แพสุวรรณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการต่อการรับซื้อผลผลิตจากยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สรรค์ ชัยปรีชา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ชำระภาษีต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สวลี เล่าเกษตรวิทย์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรมวิจัยในชั้นเรียนของครู วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา /ผู้วิจัย : ทัศนีย์ พงศ์โสภา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 /ผู้วิจัย : ธีระวิช ทิพยชิต /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภเมืองระนอง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : เตือนใจ กวินการ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสมรรถภาพของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ฐิติมา คงคากุล /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธเนศ รักษา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธนัญชัย นวลนิรันดร์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมการใช้บริการสถานบันเทิงในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธีรศักดิ์ รัตนา /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการโรงภาพยนตร์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ฐะนียา สวัสดิ์วงศ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อุบลรัตน์ ศิริพันธุ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วีณา นวลละออง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วีรศักดิ์ เจษฎานนท์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การใช้บริการสนามกีฬาชนไก่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วีรศักด์ สิทธยางกูร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็กตาความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ยงยุทธ์ จตุธรรม /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลชุมพร /ผู้วิจัย : เยาวภา จันทร์รัศมี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2551