📚 รายชื่องานวิจัย ปี 2553

รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2553


ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาคู่มือการใช้โปรแกรมการจัดทำข้อมูลสารสนทเศเพื่อการบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุรัตน์ โอชา การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพการสอนของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เบ็ญจมาพร แก้วมณี การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 3 นำชัย ปัดชาสุวรรณ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาปัญหาการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ศุภฤกษ์ สีจง การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร สุทธิดา ปานมีศรี การบริหารการศึกษา
คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ศุภัสตุ์ตรี คำศรีสุข การบริหารการศึกษา
การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สิรวิชญ์ ทองปรีชา การบริหารการศึกษา
สภาพการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในโรงเรียนประถมขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุกรี จันทร์เมืองไทย การบริหารการศึกษา
ภาพลักษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ธิดาวัล มะธุระ การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากับผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาระนอง ฐิติพร แดหวา การบริหารการศึกษา
การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอพุนพิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ธีรยุทธ ลีสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา
การประเมินโครงการอบรมพัฒนาจิตนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วรรณยุพา กาญจนพงศ์ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลป์เรื่องทัศนะาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี เขี้ยง เกิดนาสาร หลักสูตรและการสอน
การพัฒชุดการเรียน เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรเชษฐ ผะลา คณิตศาสตร์ศึกษา
Chemical Constituents from Etlingera Littoralis (Zingiberaceae) Rhizomes Chotika Jeerapong วิทยาศาสตร์ศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารมุสลิมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาลิสา ยุมาดีน บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัย เขตภาคใต้ อาหมาด อาดตันตรา บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการเลือกซื้อเบเกอรี่ของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เบญจลักษณ์ มุสิกะชะนะ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของประชาชนในเลือกใช้บริการร้านอาหารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดนุรัตน์ ใจดี บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จาริการ์ ด้วงไพรี บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จริยา ปัญจศิริ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่างประเทศในการมาท่องเที่ยวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤษณ์ จุฑามณี บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมในการรับฟังคลื่นวิทยุชุมชนของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เกศินีนาถ ทองปลอด บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มัสตริน สิทธิไชย บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดในการเลือกใช้บริการห้างโคลีเซี่ยม สาขาสุราษฎร์ธารี นนทศักดิ์ สุดจิตร บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์ของสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ตามการรับรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ณัฐพร เจริญวัฒนา บริหารธุรกิจ
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเนื้อสัตว์ของผู้บริโภคในจังหวัดกระบี่ ณรงค์ หลีจิ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิมพ์ชนก จ่าเมือง บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการบริโภคผักของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรณรินทร์ อภิรันตอุดม บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริการเครื่องบินเช่าเหมาลำในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต ปิตินันท์ ทองนอก บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการตลาดนัดของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรณู แสงอาวุธ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการเคเบิ้ลเทวีในจังหวัดกระบี่ สุชีน เอ่งฉ้วน บริหารธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับผลการปฏิบีติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ บริหารธุรกิจ
การบริหารจัดการธุรกิจบริการงานนวดแผนไทยในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วรลักษณ์ แก้วใหญ่ บริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
การเลี้ยงปูขาว (Scylla paramamosain Estampador, 1949) ด้วยอาหารต่างชนิดกัน 5 ชนิด อาภรณ์ เทพพานิช สิ่งแวดล้อมศึกษา
การใช้กระบวนการสร้างพลังในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของชุมชนบ้านชายทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร กุลนิดา อำไพรัตน์ สิ่งแวดล้อมศึกษา
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขมิกา เหมโกละ สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ป่าชายเลนในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร พจนีย์ เคยสนิท สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาบทเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่อง การแยกขยะในโรงเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านควนสินชัย สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ภครภัทร แสงระวี สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนควนสุบรรณวิทยา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไรหนับ โกงเหลง สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศึกษาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัชนี สุขจันทร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา
ศึกษาการพัฒนาและอัตรารอดตายของปูม้าวัยอ่อน (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลด้วยไรน้ำเค็มและไรน้ำกร่อย สำรวย ชุมวรฐายี สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำตาปีของประชาชนชุมชนท่าล้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อภิรักษ์ ศักดา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการวางแผนเทศบาลตำบลของคณะกรรมการชุมชนอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ จันทนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ที่ 5 บ้านท่าตลิ่งชัน ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มนูญ แช่มช้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มยุวเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์ 1 ดาบตำรวจณัฎฐกิตต์ ปานชู ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ณรงค์ เพชรสุวรรณ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลพ่วงพรหมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พนาวรรณ จันทร์พร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการให้การบริการประชาชนของพนักงานสอบสวนตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร พันตำรวจโทสิทธิพร พุ่มพะเนิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สุชาติ อามานนท์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการดำเนินงานสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมของสมาชิกสกรณ์เดินรถเทพพนม จำกัด สมชาย สังข์เทพ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองท่าข้ามในการป้องกันเด็กถูกทารุณกรรมทางเพศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภาพร ปักเข็ม ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทำแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ถนัด คงสมบัติ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาการให้บริการของพนักงานส่วนตำบล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกระบวนการจัดการความรู้ (KM) เชวง ช่วยบำรุง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนหลักสูตรฝึกอบรมพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูธรรมิศราภรณ์ – ชาติชาย สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองท้องถิ่นของประชาชนตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เชวง ใจสมุทร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประชาชนตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จารุตา แท่งทองทึบ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาจนเองโดยใช้อานาปานสติของนักเรียนโรงเรียนบ้านบางงาม ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระครูสังฆพิเนศ (ขรรค์ชัย เพชรมณี) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำตาปี เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิธิมา หนูกุล สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนากระบวนการจัดการความรู้การปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สมพร วัชรภูษิต สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบล ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนธยา โปอินทร์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะของครูโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกสุราษฎร์ โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ อาทิตย์ จันทร์ส่งแสง การบริหารการศึกษา
ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาภรณ์ ศรีเพชร การบริหารการศึกษา
สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการระบบดูแลช่ยเหลือนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 บำเพ็ญ สระแก้ว การบริหารการศึกษา
สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภานในของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เบญจพร ช่างตรึก การบริหารการศึกษา
บทบาทของครูในการเสริมจิตสำนักสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 เบญจางค์ นิยมธรรมชาติ การบริหารการศึกษา
รูปแบบการนิเทศภายในของโรงเรียนในเขตอำเภอท่าฉาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เดโช เพิ่มพารารักษ์ การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในเครือข่ายภูผาวารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 จุฑามาศ สมน้อย การบริหารการศึกษา
การศึกษาการบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จรรยา เจ๊ะเหยง การบริหารการศึกษา
สมรรถนะวิชาการของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จิระวรรณ บุญปลอด การบริหารการศึกษา
การศึกษาระบบบริหารงานควบคุมภายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จรงค์ ปิยกาญจน์ การบริหารการศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ขวัญชล โคสัมปัตติ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนประถมศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กมล เถียรวิชิต การบริหารการศึกษา
ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลของโรงเรียนเอกชน อำเภอบ้านนาสาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กัญจนา ปรางไสย์ การบริหารการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โกมล บัวพรหม การบริหารการศึกษา
ศึกษาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง กนกวรรณ ขอจ่วนเตี๋ยว การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำกับประสิทธิผลการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ลัดดาวรรณ เนตรทองคำ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง มนัส เพชรชูช่วย การบริหารการศึกษา
แบบผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับบรรยากาศองค์การในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง มโนรถ ภาสภิรมย์ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิรมล ปรีชาพานิช การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการวางแผนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พรทิพย์ ศรีประพันธ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครู ช่วงชั้นที่ 1 – 2 โรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุญประกาย เลิศสุวรรณ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ประเสริฐ บุญทองกุล การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) พัชรพร สันติวิจิตรกุล การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง ประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ การบริหารการศึกษา
บทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตบริการในการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านบางปรุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง เริงชัย รักเจริญ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รณชัย เรืองรักษ์ การบริหารการศึกษา
ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม สุภาภรณ์ พิมพ์สุวรรณ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในโรงเรียน อำเภอเกาะสมุย เขตพื้นที่การศึกษาที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภา จันทร์สุข การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นำของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุขุมาภรณ์ ฉิมเรศ การบริหารการศึกษา
ปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนาสาร สุรเชษฐ์ อุปลา การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาระดับปฐมวัย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสริมสุข ชื่นบาน การบริหารการศึกษา
สภาพการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 เสาวภา บุญทองกุล การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง สรรสิริ สุวทิศ การบริหารการศึกษา
ปัญหาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วรรณา จินา การบริหารการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ความต้องการของผู้ประกันตนต่อการรับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อรวรรณ ขนอม บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการเลือกบริการบัตรเครดิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อมรรัตน์ แซ่เอี้ยว บริหารธุรกิจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อลงกรณ์ ประจิมทิศ บริหารธุรกิจ
ความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนตอระบบประกันสังคมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อารยา สบเหมาะ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ อธิชัย ช้อยชาญชัยกุล บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ บุญส่ง นับทอง บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉัตรชัย ปรีชา บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชญาน์ภักดิ์ มาศปัน บริหารธุรกิจ
ทัศนคติที่มีต่อธรรมาภิบาลในการปฏฺบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่น ภูมิภาคที่ 13 ( จังหวัดสุราษฎร์ธานี) หัทยา หมื่นตั้ง บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จันจิรา ไชยสอาด บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของประชาชนในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิราวรรณ ใจสมุทร บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนคต่อการให้บรการที่ว่าการอำเภอไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี กนกวรรณ รักเหล็ก บริหารธุรกิจ
การวิเคราะห์ความคุ้มค่าระหว่างงานจ้างเหมาและงานดำเนินการเอง ปี 2551 ของหมวดการทางเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีคำพร วิชัยดิษฐ์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มนัสนันท์ ตันเกียรติพงัน บริหารธุรกิจ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาลกระบี่ มัชฌิมา เวชกุล บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้ำประปาอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการโรงรับจำนำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี นาตยา อภิศักดิ์มนตรี บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเลือกใช้บริการคลินิกทันตกรรมของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิสากรณ์ ประสงค์จินดา บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจใช้บริการจัดฟันของประชาชนจากคลินิกทันตกรรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นันทิดา มัชฌิม บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือเกาะสมุยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นิศารัตน์ ชื่นชนะ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารทะเลของผู้ประกอบการโรงแรมในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นัฐพงศ์ ลิ้มโอชกุล บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างของผู้บริโภคในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฐภาณิน บุณยกฤษฎิ์กุล บริหารธุรกิจ
สภาพและปัญหาการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาณุมาศ จักราพงษ์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภรณ์ทิพย์ หงษ์ขาว บริหารธุรกิจ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจถานีตำรวจภูธรพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิมพิดา พงษ์ประยูร บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พูลศักดิ์ เชียร์ศิริกุล บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ออาหารนำเข้าของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ็ญศรี พิจิตร บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของธนาคารกรุงอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกระบี่ ภูษิตร ลิ่มบุตร บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประทักษ์ เพชรวารินทร์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีต่อโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ประกาย ใสสะอาด บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าชมรมมวยไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ณ สนามมวยอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ พิสุทธิ์ ภูมิภมร บริหารธุรกิจ
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสรรพากรภาค 11 เพียงพโยม คชเดช บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รัฐนันท์ เบิกนา บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุวลักษณ์ พรหมรักษ์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบริษัทประจักษ์อุตาหกรรม (1982) จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี โสภา รักบำรุง บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลเชี่ยวหลาน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สราวุธ ชุติมาวลัยกุล บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุรสิทธิ์ เจริญสุขสมบูรณ์ บริหารธุรกิจ
การให้บริการชองสำนักงานจัดหางาน จังหวัดกระบี่ สุนิสา แก้วเกษ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 จำกัด สัญญา เพชรทอง บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์ของฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สมัญญา ทัศนมาลัย บริหารธุรกิจ
ภาพลักษณ์โรงพยาบาลทักษิณของผู้ใช้บริการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุนันทา นาคะ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านเสริมสวยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สัจจพร สงวนพิมพ์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่าเรือดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน) ศิรินทิพย์ เนียมมูสิก บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อสินค้าส่งของลูกค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศุภลักษณ์ ก่อคุณากร บริหารธุรกิจ
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ในจังหวัดกระบี่ ทิพวัล มลิแสง บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทิพย์ธารา เงินเปีย บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานพนักงานธนาคารกรุงศรีอธิยา จำกัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนิษฐา ทวยเจริญ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ชนัณธรฑ์ ทองขาว บริหารธุรกิจ
ความต้องการของสินเชื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทินภัทร ศรีรักษา บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริการบินกรุงเทพ จำกัด สำนักงานเกาะสมุย ฐิติยาพร กระสิน บริหารธุรกิจ
ความผูกพันธ์ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์มะเร็งสุราษฎร์ธานี วีณา มั่นบัว บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรมในอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วุฒิกร เที่ยงธรรม บริหารธุรกิจ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแรงงานต่างด้าวสาขาก่อสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิยะดา ประเสริฐ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุวดี ศรีสวัสดิ์ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของสหกรณ์ที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี ยุวดา ประเสริฐพร บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ความต้องการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร กองวางแผนซ่อมใหญ่อุปกรณ์อากาศยานเพื่อความเป็นเลิศในการบริการฝ่ายช่างบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ดวงกมล ดวงรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิรวัฒน์ พริ้งสกุล รัฐประศาสนศาสตร์
ศักยภาพในการทำงานของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นันทวัลย์ บุษปภาชน์ รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาความต้องการพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิรัช สมมะลวน รัฐประศาสนศาสตร์