รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2555


ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 จงกล บุญคมรัตน์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารงานวิชาการของเนอสเซอร์รี่ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อรอุมา ทองทิพย์ การบริหารการศึกษา
สภาพการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทิพย์วรรณ ทองนวน การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เปรมวดี ช่วยเพชร การบริหารการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความสำเร็จในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จุฑารัตน์ พัฒนภาภรณ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พีระวัฒน์ ณ นคร การบริหารการศึกษา
การส่งเสริมของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิยลักษณ์ ทวีแก้ว การบริหารการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 วิลาวัณย์ บุญเพียง การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นฤมล ทรัพย์สมบูรณ์ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการเขียนแบบกึ่งควบคุม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุพิชา เนตรวรนันท์ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 ปุณฑ์ทอง ทองกลิ่น การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดโดยใช้เอกสารแผ่นพับท่องเที่ยว จังหวัดสุราษฎร์ธานีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สิปาง ช่วยคุ้ม การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยนมศึกษาปีที่ 1 ลักขณาวรรณ เอี่ยมทองกุล การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 วีรวัฒน์ เลิศประสาน คณิตศาสตร์ศึกษา
The study on bioaccessibity of Cd, Hg and Pb in oyster (Crassoatrea Belcheri) and seabass (Lates calcarifer) sample using the physiologically based Supatsa Sriraksa วิทยาศาสตร์ศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สาระเพิ่มเติม เรื่อง อาหาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สุภาภรณ์ พิทักษ์สุข วิทยาศาสตร์ศึกษา
Chemical constituents from grammatophyllum speciosum blume stem Orawan Geskaew วิทยาศาสตร์ศึกษา
Studiea on the adsorption of reactive dyes from aqueous solutions by chitosan Yuwarat Inchue วิทยาศาสตร์ศึกษา
Screening and characterization of bacterial lipases from siol in oil palm plantation Suthasinee Nalnoi วิทยาศาสตร์ศึกษา
Determination of vitamin E in virgin coconut oil by high performance liquid chromatography Sunee chinkort วิทยาศาสตร์ศึกษา
Adsorption study of morin and extraced dye from artcarpus heterpphyllus lam. On cotton yarn Chamaiporn Inchoo วิทยาศาสตร์ศึกษา
Screening and characterization of fungal lipasses from soil in oil palm plantation Preedaporn Yotmek วิทยาศาสตร์ศึกษา
Preparation, characterization and adsorption properties of activated carbon from oil palm shell for heavy matal ions Paijt Klubsri วิทยาศาสตร์ศึกษา
Chemical constituents from the flowers of Garinia speciosa (Guttiferae) Wirawan Anu-in วิทยาศาสตร์ศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จิราวรรณ รอดโหม้ง วิทยาศาสตร์ศึกษา
Improving of the calcium and magnessium aration nathod from dolomite samples Walailuk songruk วิทยาศาสตร์ศึกษา
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สุพรรษา ลีสุทัศน์ หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้การคิดสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สิริพร วงษ์ธรรม หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเขียนและสะกดคำที่ไม่ตรงมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จิราพร ดีช่วย หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยเพื่อจับใจความสำคัญสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จันทร์เพ็ญ ภารา หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาชุดฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำพรรัตน์ หนูเสน หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
คุณภาพชีวิตและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถต์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จิราพร อินทรักษ์ บริหารธุรกิจ
สภาพการใช้ระบบการบริหารงานด้านการคลัง โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ของพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ็ญนภา ทิพย์บุญทรัพย์ บริหารธุรกิจ
ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปัทมาวดี สำเนียงหวาน บริหารธุรกิจ
การสื่อสารการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรวดี เพชรทอง บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อขนมไทยของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุญจุรีย์ ปรีชา บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเปลี่ยนงานของพนักงานเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิภาวดี จิตรพฤกษ์ บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของธุรกิจขายตรงในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลดามาศ กุลศิริ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤษฎา ลีพิทักษ์รัตน์ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กนกพร นุ้ยไม บริหารธุรกิจ
ความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพลักษณ์ตลาดน้ำตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพัตรา เกื้อหนุน บริหารธุรกิจ
แรงจูงใจในการเรียนพิเศษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิภารัตน์ ภูมิพระแสง บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกพาณิชยกรรม โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิทธิพร ทองแกมแก้ว บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม กรณีศึกษาประชาชนในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศรีนารถ ศรีสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารเทศบาล กรณ๊ศึกษาเทศบาลตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาวิล วิริยะจีระพิพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
การสร้างแผนพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สิทธิพันธ์ พูนเอียด รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง วิลาสินี หมื่นหนู รัฐประศาสนศาสตร์
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนิตย์ หีตอนันต์ รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนลีเล็ด ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกศศิณี วิริยะกิจสุนทร รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
โครงสร้างป่าชายเลนและคุณสมบัติดินบริเวณเขาขนาบน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ไชยภูมิ สิทธิวัง สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จุรารัตน์ พรหมมินทร์ สิ่งแวดล้อมศึกษา
การเปรียบคุณภาพกุ้งรมควันจากควันไม้ป่าชายเลนต่างชนิด สิ่งแวดล้อมศึกษา ประถม รัสมี สิ่งแวดล้อมศึกษา
การศึกษาชนิดและความเป็นประโยชน์ของพันธ์พืชบริเวณห้ามล่าสัตว์เขาท่าเพชร จังหวัดสุราษฎร์ธานี นภดล จิตรเที่ยง สิ่งแวดล้อมศึกษา
การมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายชุมชนบ้านบางยวน เทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรวัตร บุญทอง สิ่งแวดล้อมศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤติยาภรณ์ คงเรือง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
พัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการจัดทำแผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าตง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสาวภา แช่มชื่น สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้ง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชลดา เมืองราม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วัชระ พ.รณรงค์ สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพแก่นักท่องเที่ยวของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต สิทธิ์ทัศน์ แสงมณีธรรม สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาการเที่ยวแบบโฮมสเตย์ของประชาชนในเกาะพิทักษ์ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีศักดิ์ ภักดีคง สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
การสร้างแนวทางการส่งเสริมการออมของประชาชนเทศบาลเมืองพังงา จังหวัดพังงา ฐิติพร โพธิ์เพชร สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งของประชาชน กรณีศึกษาครอบครัวของประชาชนหมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อรุณ หนูขาว ยุทธศาสตร์การพัฒนา
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชายเลนของแกนนำชุมชน ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิราณี มีเชย ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มาลิน มูลลักษณ์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนากระบวนการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองระนอง สมศักดิ์ สุทธิรัตน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชื่อเรื่อง
ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ชัยภัทร ปั้นมณี การบริหารการศึกษา
การจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายภูผาวารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จิตรตรี บุญกวย การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มาลาตี เหล่าพราหมณ์ การบริหารการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูผู้สอนโรงเรียนในฝันของผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง หนึ่งฤทัย ขาวเนียม การบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอท่าแซะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นรที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ไพฑูรย์ ศรีวะสุทธิ์ การบริหารการศึกษา
ศึกษาปัญหาความมีวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) สังกัดเทศบาลเมืองชุมพร พินิจชัย ศรีประจันต์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนในอำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุรวุฒิ แก้วโรย การบริหารการศึกษา
การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สุวรรณี อยู่เปี่ยม การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถามศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัชรินทร์ เพชรน้อย การบริหารการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) จังหวัดชุมพร เปี่ยมศักดิ์ บำรุงสุข การบริหารการศึกษา
ปัจจที่ส่งผลต่อคววามผูกพันในองค์การของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลักขณาวรรณ เพชรรัตน์ การบริหารการศึกษา
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 นันทิมา พรหมทอง การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศของครูและผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร จุฑารัตน์ จิตเนียม การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัตยาศัยตำบล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิธีพร ภักดีพิทักษ์กุล การบริหารการศึกษา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุรัชฎา ชูเลขา การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รุ่งอรุณ พุ่มนิล การบริหารการศึกษา
คู่มือการจัดกิจกรรมการพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร ปัญญา ยีซาแล การบริหารการศึกษา
การดำเนินงานด้านการส่งเสรืมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จิราพร ทองคำ การบริหารการศึกษา
คุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ชัชชัย ไชยโย การบริหารการศึกษา
การศึกษาการบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อรทัย นาคพันธุ์ การบริหารการศึกษา
บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มท่าแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต1 กำธร อุมา การบริหารการศึกษา
การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้นในสถานศึกษาเครือข่ายพ่วง-อรัญฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุชาดา อภินันทชาติ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาระบบธุรการ วิทยาลัยอาชีวศึกษารักธรรม จังหวัดชุมพร ศรีสุดา รุกเขต การบริหารการศึกษา
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ประสาน บ้านเพชร การบริหารการศึกษา
ความต้องการการพัฒนากิจกรรมการนิเทศภายในของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร อรัญญา แก้วเกิด การบริหารการศึกษา
สภาพการบริหารงานพัสดุของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร จันทร์แรม โพธิ์คีรี การบริหารการศึกษา
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วณิชชา เดี่ยววาณิชย์ การบริหารการศึกษา
ความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ชัยณรงค์ แก้วชูใส การบริหารการศึกษา
การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เบญจพร สมุทรเศรษฐ การบริหารการศึกษา
สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษในภาคใต้ สังกัดสำนักบริการการศึกษาพิเศษ ไพลิน ชิตพิทักษ์ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในเครือข่ายภูผาวารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สุวรรณา ม่วงขาว การบริหารการศึกษา
ปัญหาการจัดการเรียนเการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนบุญสมบัติวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 สายหยุด ไทยธนสาร การบริหารการศึกษา
ความคิดเห็นของครูเทศบาลที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศิริรัตน์ สุวรรณรัตน์ การบริหารการศึกษา
การพัฒนาคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียนยุวศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 จิราพร โสตรโยม การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธรรมรัตน์ ชุมแดง การบริหารการศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี พานิช หล้าแหล่ง การบริหารการศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ประยูร มาแสง การบริหารการศึกษา
การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (TQM) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นลินรัตน์ แก้วคง การบริหารการศึกษา
การศึกษาผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มนัสชนก ทองชล การบริหารการศึกษา
สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร เชิดพงศ์ แก้วเกาะสะบ้า การบริหารการศึกษา
การจัดทำคู่มือ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้ในอำเภอเกาะสมุย ดวงฤดี ยืนนาน การบริหารการศึกษา
ประสิทธิผลการนิเทศภายในแบบกัลยณมิตรของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 บรรณจง พงประยูรณ์ การบริหารการศึกษา
การศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประภา สุวรรณโณ การบริหารการศึกษา
การศึกษาสภาพการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อการจัดการศึกษาของเครือข่ายโรงเรียนสมุย 2 ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุชาติ สุขสม การบริหารการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การบริหารสำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ อุบลวรรณ์ พัดคำ บริหารธุรกิจ
ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี สังกัดวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จันทร์สุภา แหมโลหะ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เจนจิรา ไชยชำนาญ บริหารธุรกิจ
คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างชั่วคราวในสำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ทัศนีย์ แดงสุข บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อสินค้าจากตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ของประชาชน ยุวลักษณ์ วิชัยดิษฐ บริหารธุรกิจ
สภาพปัญหาการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธัญรัตน์ ทั่วนาพญา บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธุรกิจ SMEs ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุติมา เนติธรรมกุล บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคในเขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติยา ระวิวงศ์ บริหารธุรกิจ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ธีระพงศ์ แก้วประสงค์ บริหารธุรกิจ
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านตะกรบ จำกัด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บังอรรัตน์ คงสนอง บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน สาขาอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ฑรรณธิดา เพชรทอง บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมิตรสัมพันธ์ จำกัด อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัชรี แป้นเจริญ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยของเกษตรกรในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภาณี รักมาศ บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทัศนีย์ หวั้นหนู บริหารธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบ้านพักตากอากาศส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุมาพร สมอาจ บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหาสรส่วนตำบลในอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุบลรัตน์ ชูศรี บริหารธุรกิจ
พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการบ้านพักรับรองเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มลฤดี พิมท่าทอง บริหารธุรกิจ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของที่ทำการปกครองอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศศิชา บุญรักษ์ บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอกลักษณ์ ศะศิเดโช บริหารธุรกิจ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สุพัตรา ชาญณรงค์ บริหารธุรกิจ
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรธนาคารเกียรตินาคิน สาขาภาคใต้ จิรานันท์ สุทธิรักษ์ บริหารธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเสริฐ พืชผล รัฐประศาสนศาสตร์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร พิชัย ธนะชัย รัฐประศาสนศาสตร์
ศักยภาพการป้องกันอาชญากรรมจากแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าของประชาชน กรณีศึกษา ชุมชนเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โสภณ มากสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานนำส่งเอกสารแผนกรับ-ส่งไปรษณีย์และพัสดุภัณฑฺ ภายในสำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อุไทย ชัยบุรินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ลุ่มน้ำคลองยัน ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยา พูนนวล รัฐประศาสนศาสตร์
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จิราภรณ์ พลเดช รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาศักยภาพของประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รจเรจ ปานเนื่อง รัฐประศาสนศาสตร์
การศึกษาการใช้ตั๋วเครื่องบินของพนักงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Ticket) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เขียน เขื่อนควบ รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการลดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภาวดี จิ๋วสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณัฎฐกา ชูเลขา รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุพรรณี สามสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำของคนประจำเรือโดยสารอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อนุราช วิมล รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อลดมลพิษสะสมของแผนกซ่อมบำรุงสีอากาศยาน (MS-P) ฝ่ายช่าง บริษัทการบริไทย จำกัด (มหาชน) สุรเชษฐ์ เจริญทรง รัฐประศาสนศาสตร์
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อนโยบายการบริหารนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภานุพงษ์ อินทชาติ รัฐประศาสนศาสตร์
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จิราพร รักษ์บำรุง รัฐประศาสนศาสตร์
การให้บริการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงแรมในหาดเชิงทนต์ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชรินทร์ ศิริยงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด กรณีศึกษา : ชุมชนหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย อดล เพชรคีรี รัฐประศาสนศาสตร์
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พันธุ์ทิพย์ ประทับแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สุรชา วรมาลี รัฐประศาสนศาสตร์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชำระภาษีอากรของประชาชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นงเยาว์ มากอินทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานฝ่ายซ่อมใหญ่อาศยาน (MA) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) พัชรินทร์ เจริญกิจการ รัฐประศาสนศาสตร์
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการพัฒนาภาครัฐสู่ประชาชนเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง วีระพงษ์ นพคุณ รัฐประศาสนศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่การสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนและพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิตติณัฐ ฤทธิเกษร รัฐประศาสนศาสตร์
วัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพการทำงาน กรณีศึกษาพนักงานในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี นฤมล พ่านเผือก รัฐประศาสนศาสตร์
พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศศิพร ภัทรพงศ์ดิลก รัฐประศาสนศาสตร์
นโยบายป่าชายเลนของรัฐบาลที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน กรณีศึกษาบ้านธารน้ำร้อน ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรณธิภา ชูระบำ รัฐประศาสนศาสตร์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลิศ เสือเนียม รัฐประศาสนศาสตร์
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สันสนีย์ เพ็งนาค รัฐประศาสนศาสตร์