รายชื่องานวิจัยประจำปี พ.ศ. 2556


1. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูผู้สอรระดับการศึกษาปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาระนอง สุชน ภู่ไชยเจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. การศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนในการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พิมล รัตนพันธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. การศึกษาความพร้อมของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาระบบทวีภาคีเข้าฝึกงาน กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี อมราวดี จันทนานนท์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. การศึกษาการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 รัฐรินีย์ เสมสันต์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5. ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของ โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นาตยา หนูคง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่เป็นบุคคล กรณีศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต2 ภัตาภรณ์ คงทรัพย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7. การพัฒนากระบวนการมรส่วนร่วมในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิยะดา วิจารณ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ………………………………….
8. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้เทคนิคทีพีเอส พิมพมาศ พรหมมา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
9. การใช้วิธีการสอนแบบฟัง-พูด เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปี่ที่ 5 เรณู สุชีวพลานนท์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
10. การเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอร์ดอกซ์และวิธีการสอนปกติ อารีย์ ฝอยทอง สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
11. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Present Sample Tens สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สุภัทรา ด้วงรอด สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
12. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปั้ 6 สัมพันธ์ สุขแก้ว สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
13. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้หนังตะลุงวิธีการสอนปกติ อัมพวัลย์ แสงจันทร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
14. การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง We Love Surat Thani เพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บุศราภรณ์ สมบุญ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
15. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด๊อกและวิธีการสอนปกติ การสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ จรัญญา จันทร์ขนิฐ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
16. ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนรด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วราลี ศุภกาญจนรัตน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
17. การพัฒนาหนัสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ชั้น ม.5 อรอุมา สุขแก้ว สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
18. การใช้กลวิธีในการเรียนแบบพี แอล เอ เอ็น เพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ วราภรณ์ ดอกรักษ์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ และงานอาชีพ
 ………………………………….
19. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เสาวภา อุราพร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
20. การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เปรมทิพย์ รัตนคม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
21. การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อนงค์รัตน์ คงจังหวัด สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
22. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี่ที่ 3 กิตฏิการ์ ช่วยหนู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
23. An adsorption of lowsone onto silk treated with chitoson and molecular modeling of lawsone-chitosan-silk Farisan Awae สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
24. Adsorption studies of extracted dye from oroxylum indicum (LINN.) onto silk yarn Kanjana Nokkaw สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
25. การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ็ญฤดี ทองทิพย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
26. การพัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้เรื่อง สารและสมบัติของสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ศุภาภรณ์ แก้วเลื่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
27. การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื่องการแยกสาร สำหนับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปริดา มาเอียด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
28. องค์ประกหอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันหอมระเหยและสารสกัด จากใบและก้านสมุยหอม ศยามล สุขแก้ว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
29. การพัฒนาชุดการสอน เรื่องเอกภพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จงดี ศิริตระกูล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 ………………………………….
30. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พรนภา หล่อพันธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
31. การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นรปะถมศึกษาปีที่ 3 เบญจมาศ มีปาล สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
32. การพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้นิทานพื้นบ้านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กาญจนา เสสิตัง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
33. การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ศริวรรณ อู่ฉาย สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสปาในโรงแรมของประเทศพม่า เสาวลักษณ์ ฮ่งภู่ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. พฤติกรรมการใช้บริหารตู้เอทีเอ็มธนาคารพาณิชย์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รุ่งทิวา ทองทิพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. การตัดสินใจซื้อของฝากของผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปุณฑริกา วัฒนคง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. พฤติกรรมการบริโภคนมพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤษญาภรณ์ รังณเรนทร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5. ต้นทุนและผลตอบแทนของการดำเนินงานร้านเสริมสวยขนาดเล็กในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศิริพร วิทิพย์รอด สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์เช่าวีดีโอของผู้บริโภค ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรเพ็ญ จินโต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7. พฤติกรรมการใช้บริการเสริมโทรศัพท์มือถือของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉลองรัตน์ อินทร์ชู สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตของประชาชนในจังหวัดชุมพร วันเพ็ญ รัตนรัตน์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. พฤติกรรมการซื้ออาหารสำเร็จรูปใน อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วรลักษณ์ โตเขียว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. ประสิทธิภาพการดำเนินงารของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนาสาร วัลลิภา เกษเมือง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

1. การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ สุริยา จันทโร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ทางการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จารุณี รัตนจินดา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจทางหลวง 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง อุทัยรัตน์ จู่ทิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. การศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการวัดของคณะสงฆ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระสัญญา เรืองวิจิตร(อมโร) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5.

1. การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ศิริมา บุญมาก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
2. การพัฒนาหนังสืออิเล็กกทรอนิกส์เรื่องระบบนิเวศหญ้าทะเลจังหวัดระนอง”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง ณัฐพล วิเชียรเพชร สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
3. การศึกษาคุณภาพแม่น้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นาริดา แดงเสนาะ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา

1. ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่สถานประกอบการดีเด่น ของพนักงานศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี บงกช สองศรี สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคนไทยพลัดถิ่น บ้านห้วยใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร จ.ส.อ.ประเทือง เกื้อด้วง สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3. การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกอบรมความมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิศริยา ทองแกมแก้ว สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4. พัฒนาการมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยของประชาชน กรณีศึกษาตำบลสอมทอง อ. ท่าชนะ จ. สุราษฎร์ธานี ปัทมาภรณ์ สกุลทอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิคสหกรณ์การเกษตร ศุภนิมิตรกาญจนดิษฐ์ จำกัด วัชรินทร์ รุ่งทอง สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
6. พัฒนาจิตสาธาณะด้านการใช้สาธารณสมบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดบางคราม ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มณฑาทิพย์ เผือกสุวรรณ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
 ………………………………….

1. ประสบการ์การเสพใบกระท่อม กรณีศึกษาตำบลแห่งหนึงในประเทศไทย อาทิตย์ บุญรอดชู สาขาวิชาสาธารณสุขศาตร์
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเบาหวาน คลีนิกเบาหวานโรงพย่บาลอ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เดือนเพ็ญ เพ็ญรัตน์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาตร์

1. สภาพการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551 ของโรงเรียนในอำเภอละแม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกษราภรณ์ ภุมรินทร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. สภาพการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร พะเนิน อุชุภาพ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. ศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่ถ่ายโอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรทิพย์ แซ่ตัน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานอย่างมีความสุขของบุคลากรสถานศึกษาอาชีวเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วนิชย์ ยุทธพิมุข สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
5. การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายบางสวรรค์-ไทรโสภา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี วัสวัตต์ เชื้อพลพิชัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6. การศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี มลิวรรณ์ เพชรประดิษฐ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
7. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาสังกัดเทศในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภัทรา ดำรงค์สกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
8. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ยกระดับคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทัศนีย์ ขวัญเพชร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
9. คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื่นฐานของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงตามความคิดเห็นของครูในอำเภอเกาะสมุย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ปิติพร วงศ์รัตนโชติกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
10. การจัดทำคู่มือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนสว่างอารมณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อุทัยวรรณ นาลาด สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
11. การศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามกลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลระนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ลักขณา ภู่ไชยเจริญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
12. ศึกษาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายสุมย 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วีย้ะ ชาลุเด็น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
13. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ชุมพล ชุมเพ็ญ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
14. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อดุลเดช กองชาวนา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
15. การพัฒนาคู่มือครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของเรียนบ้านหน้าค่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ษมาภรณ์ บุญสา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
16. การพัฒนาคู่มือการจัดทำเอกสารการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของครูในเครือข่ายสินปุนตาปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สมเกียรติ ศิลปวิศาล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
17. การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สุภาวดี อ่อนแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
18. การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พุทธพันธุ์ พรหมรักษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
19. การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 มลฤดี บัวชุม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
20. การศึกษาการจัดการทักษะชีวิตของนักเรียนในเรียนสังกัเทศบาลนครเกาะสมุย ขรรค์ชัย สุวรรณมณี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
21. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 วนิดา อ่อนชุม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
22. การพัฒนาคู่มือการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ กมลพรรณ แก้วแดง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
23. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชุมพร จันทนา อัมพะวัน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
24. การศึกษาการบริหารงานลูกเสือสามัญในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เยาวภา อินนุ่น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
25. การศึกษาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 วรรธนา อ่อนชุม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
26. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการระดับทรัพยากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 ทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
27. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดวงกมล มากชูทรัพย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
28. การศึกษาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปริว 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สุขุมาภรณ์ ชุ่มปลั่ง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
29. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ็ญณี พิมพ์ทอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
30. ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นิตยา บุญญาธิการ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
31. การดำเนินงานเพื่อป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ภูพยงค์ คงชนะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
32. การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนรมัธยมพัชรกิตยาภา 3 สุราษฎร์ธานี นารีรัตน์ อ่อนศรีทอง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
33. การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนานาชาติเอส ซี แอล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พิชาพัชญ์ เครือสิทธินนท์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
34. ศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามตวามต้องการของครูสังกัดสำนักงานเขตเพื้นที่ เขต 2 อัจฉรา ขจรศักดิ์สิริกุล สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
35. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสมุย 1 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประภาพรรณ ทองสุข สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
36. การศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชวิฏา ดำชะอม สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37. ความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนเครือช่ายละแม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ศศิภัค ธรรมชูโชติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
38. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การรักษาพยาบาลเบื้องต้นสำหรับครู ฝ่ายพยาบาลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รติรัตน์ สาริพัฒน์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
39. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาตามบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายสินปุนตาปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 นิภาพร รักบำรุง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
40. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 อนงค์รัตน์ พรหมชาติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
41. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกษราภรณ์ กลับ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
42. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับแรงจูงใจในการทำงานของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เขต 3 ศิริเพ็ญ แซ่หลี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
43. การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชมพูนุช เอกบัว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
44. การให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง อัญญรัตน์ ส้มยก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
45. การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชมัยพร วงศ์กองแก้ว สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
46. การดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 สุจินดา เอี่ยมพินิจ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
47. การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วันเพ็ญ ทิศหมุน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48. การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณ์คณะภคิณีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นิตวดา อ่อนเทศ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
49. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สอนสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุทธิพงษ์ โพธิ์โพ้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
50. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพียงใจ อภินนทพงษ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
51. การศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 กิติยา เก้าเอี้ยน สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
52. ศึกษาสภาพการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วรรณา แสงขจร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
53. การศึกษาความพร้อมมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2557-2558) ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
54. ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนหลวง อำเภอกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 สุเทพ ประเสริฐ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
55. ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิลาวัณย์ ดิษฐอาย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
56. การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพขนอม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 รุ่งทิวา ชูพันธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
57. สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ศิริพร อักษรภักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
58. การศึกษาการปฏิบัติงานการวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุชะฎา โสพลพันธุ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
59. การศึกษาสภาพและปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์) อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เยาวเรศ พิริยสถิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
60. การบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิริพร วงษ์คงดี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
61. การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธีรารัตน์ พูลสวัสดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
62. การศึกษาบทบาทกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาโรงเรียนเครื่อข่าย สมุย 1 โสภิตา ปลอดภัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 ………………………………….

1. พฤติกรรมการเลือกใช้บริการลงโฆษณาของผู้ประกอบการในนิตรสารประเภทแจกฟรี ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปิยดา จันทร์แก้ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. การบริการด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กาญจนา พันธวานิช สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. พฤติกรรมการซื้อก๊าชหุงต้ม : กรณีศึกษา อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กฤษวรรต หัตถิยา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
4. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริหารธนาคารพาณิชย์ของผู้บริโภคในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี วาสนา พรหมแก้ว สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
5. การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกของผู้บริโภค อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช สุรางคนา ชาญณรงค์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
6. ความคาดหวังและการจัดการยางพาราแผ่นดิบของเกษตรกรในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี วสันต์ ไชยชำนิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลานรับซื้อปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มนัสพงษ์ ชัยพัฒน์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
8. พฤติกรรมการบริโภคปลาของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ศุภชัย นิ่มละมัย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
9. ความรู้ความเข้าใจและคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความสมัครใจในการเสียภาษีอากรของผู้เสียภาษีอากรในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉวีวรรณ จิตต์เหลือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
10. ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการทางด้านจัดเลี้ยงและสัมมนาของโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ธานิยา ทองมาก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
11. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมาใช้ตามความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พงศกรณ์ หนูเพชร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
12. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุภารัตน์ โรจน์สวัสดิ์สุข สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
13. ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อทรัพย์สินรอการขายของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุนิสา นาคถ่าย สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
14. การตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของประชาชนในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทิมา วรรณโสภณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
15. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลในอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุดารัตน์ เต็มพร้อม สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
16. การบริหารงานพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศุภักษร วงษ์แหวน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
17. ความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้าร้านสตาร์บัคส์ในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เกศศิริพร ไหมดี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 ………………………………….

1. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนาวรัตน์ คำอุบล สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลคอลงฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรชัย ชูรักษ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจษฏา สุวรรณทิพย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4. แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคภูมิ ใจเปี่ยม สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
5. การสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กนกสุดา พรหมโลก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 วิรุฬห์ กาดกอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล กรณีศึกษา เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนิษฐา จินโนภาศ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
8. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษา สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภัทรพงษ์ พาหะมาก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศักดา สุวลักษณ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
10. การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน กรณีศึกษา ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ อดิศักดิ์ เกียงเอีย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
11. ศักยภาพการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ใช้รถใช้ถนนในเขตพื้นที่ชุมชนเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สิทธิศักดิ์ เหล็กชูชาติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 ………………………………….