ชื่อ – นามสกุลประเภทชื่อเรื่องหลักสูตรสาขาวิชาปี พ.ศ.
 สุพรรณี ศรีสวัสดิ์วิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีโครงสร้างทาง สติปัญญาของกิลฟอร์ด เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สาระการเขียน และหลักการใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 พลภูมิ เชื้อสง่าวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบตอบสนองด้วยท่าทางในการพัฒนา ทักษะด้านการฟัง พูด และความคงทนในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 อรอนงค์ หมิกพิมลวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ตามรูปแบบพหุปัญญา เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้นิทานเป็นสื่อ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการอยู่ร่วมกันของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกะแดะแจะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 ฉัตฑริกา อภิชนังกูรวิทยานิพนธ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดยวิธีการวิเคราะห์อภิมานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 ภัศรา สัจจารักษ์วิทยานิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ปาล์มน้ำมัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดโครงงานเป็นฐานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 สุดารัตน์ อมรชาติวิทยานิพนธ์การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนบ้านหินดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิปเปี้ยสท์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2564
 จักรพันธ์ แซ่โค้ววิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (7E) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน2564
 ชลธิชา เกิดปากแพรกค้นคว้าอิสระการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบร่วมกับแผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน2564
 ประภัสสร กาญจนชัยวิทยานิพนธ์ผลของการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะผังมโนทัศน์เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 วรกานต์ โสคะโนวิทยานิพนธ์ผลของการใช้แบบฝึกทักษะโฟนิกส์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 วิทยา พาพิมพ์วิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเครือข่ายสังคมการเรียนรู้สคูโลจีในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพออนไลน์ เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดกระบี่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 นิตยา ศรีวัลลภวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ร่วมกับวิธีการสอน แบบการตอบสนองด้วยท่าทาง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 อติพร ชูพัฒน์พงศ์วิทยานิพนธ์การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีการสอนแบบบีสลิมโมเดล ร่วมกับหนังสือเล่มใหญ่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 ฐิตาภัทร์ กุลน้อยวิทยานิพนธ์การพัฒนาแบบฝึกทักษะอินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 สุปรีดา เกตุประกอบวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง อาหารท้องถิ่นจังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 ปิ่นนรี ทองแกมแก้ววิทยานิพนธ์การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านแอปพลิเคชันเล็ทส์ทอล์ค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 อภิสรา แกล้วทนงวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิคทีมเกมการแข่งขัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 ฐิยาพร สหนิบุตรวิทยานิพนธ์การพัฒนาชุดกิจกรรมเทคนิคเพื่อนคู่คิด เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 วิมลลักษณ์ คงสนองวิทยานิพนธ์ผลของการใช้สื่อความจริงเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 ทิพรัตน์ แก้วอ่อนวิทยานิพนธ์ผลการใช้ชุดฝึกทักษะแบบ MIA เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 พิสุทธินี ยอดดีวิทยานิพนธ์ผลการใช้แอปพลิเคชันนิทานพื้นบ้านร่วมกับกลวิธีสตาร์ท เพื่อส่งเสริมการอ่าน ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ2564
 ชุตินันท์ เทือกสุบรรณวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 อารีรัตน์ ดิษฐปานวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดกระบี่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ณฐพัฒน์ ถุงพลอยวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 เจียราณี ชัยสุวรัตน์วิทยานิพนธ์การพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเสมือน เครือข่ายศิลาธาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 เกริกฤทธิ์ นิลอุบลวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือครูการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนขยายโอกาส ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 นุชนาฏ ขันทองคำวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการคัดกรองนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ภัคจิรา เพชรกรดวิทยานิพนธ์การพัฒนาครูในการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายที่ 10 อำเภอช้างกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 นฤมล ฤทธิกาญจน์วิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือการบริหารงานพัสดุในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ศิรินันต์ รัตนพันธ์ค้นคว้าอิสระการพัฒนากระบวนการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนชัยบุรี พิทยา อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 สุริยัน ถิ่นบ้านใหม่ค้นคว้าอิสระการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านวินัยนักเรียนของโรงเรียนวัดตรีธาราราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ชนาธิป ทัฬหกิจค้นคว้าอิสระการพัฒนาวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 กิตติพันธ์ สุวรรณน้อยค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูในการใช้กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหา การออกกลางคันของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 อภิรักษ์ ขนอมวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 หนึ่งฤทัย เพ็งบุญวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ณัฐวัตร บัวพรหมวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครเกาะสมุยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 กิติยา แก้วผุดผ่องวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือการบริหารกิจการลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา เครือข่าย สถานศึกษาขั้นพื้นฐานพุนพิน 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 สนธิเดช จันทร์นวลวิทยานิพนธ์การพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ในอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 เกวลิน เพชรศรวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 อ่อนพิไลย พรหมมันชูวิทยานิพนธ์รูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์เครือข่ายสถานศึกษาสินปุน – ตาปี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 เบญจมาศ แซ่หว่องวิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ ของครู โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 จุฑามาศ เมืองม่วงวิทยานิพนธ์รูปแบบการพัฒนาตนเองของครูในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 อลงกรณ์ ไกรสินธุ์วิทยานิพนธ์การพัฒนากระบวนการนิเทศภายในของโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอท่าฉาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 วิชา พรหมโชติวิทยานิพนธ์การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ธีระพงศ์ ศักดาวิทยานิพนธ์การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ศุภวัฒน์ แย้มจรัสวิทยานิพนธ์รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์สำหรับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
ศรายุทธ พงค์ทองเมืองวิทยานิพนธ์การพัฒนาการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูในโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 พรอนันต์ ลือสกุลวิทยานิพนธ์การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนด้วยแอปชีทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนองหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 วริศรา ศักดาวิทยานิพนธ์การพัฒนากระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์การดำเนินงานสภานักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ณัฐกฤตา ทองพงษ์วิทยานิพนธ์การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 กีรติ พรหมนราวิทยานิพนธ์การประเมินโครงการด้านการจัดการทักษะอาชีพและทักษะชีวิต ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านฉลอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ตหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 วิทยา สริขาวิทยานิพนธ์การพัฒนาคู่มือการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดขยะ สังกัดสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ชนิกานต์ พุทธารักษ์วิทยานิพนธ์การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ปรีดา บัวยกวิทยานิพนธ์รูปแบบการบริหารงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 กัญญารัตน์ ภักดีค้นคว้าอิสระการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของครูโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 จิราพร ยมสงค์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกในโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายภูผานาสัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 พรศักดิ์ พัฒนะค้นคว้าอิสระการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอคีรีรัฐนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 วรรณพลอย แจ้งเพชรค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ของโรงเรียนปะทิววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 จิรฐา มาพะเนาว์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนสวีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 สุดา เอ้งฉ้วนค้นคว้าอิสระการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมด้านวินัยและความซื่อสัตย์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 นาฏยาณี เทพนรินทร์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนโรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพรหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 สิเรมอร ฤทธยานนท์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษาและการชี้แนะของครูผู้ช่วยโรงเรียนเวียงสระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ณัฐิญา คาโสค้นคว้าอิสระการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของครู เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียน ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนพนมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 กมลพร เพชรกาฬค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต  3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ทิพย์ชนก มณีนวลค้นคว้าอิสระการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครูในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านในเหมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชุมพร เขต 2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 จินตนา ลิ้มปี้ค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูผู้สอนในการใช้โปรแกรมประเมินผลทางการเรียนของโรงเรียน บ้านโคกมะม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 บุญเลิศ ดังใจปองค้นคว้าอิสระการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 จารุวรรณ อินทะเสมค้นคว้าอิสระการประเมินโครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 อมรรัตน์ สายชนะพันธ์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายกาญจนดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 สุธิดา ศรีภักดีค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาในโรงเรียนวัดหัวกรูด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 วรลักษณ์ สุขเมืองค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 ศริมา เสนยิ้มค้นคว้าอิสระการพัฒนาครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนบ้านหัวหมากบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา2564
 รัชชานนท์ ศิริยงค์ค้นคว้าอิสระความสำเร็จของการขายฝากทองคำสำหรับธุรกิจค้าทองคำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สิปนนท์ ไชยสนค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ของความสำเร็จในธุรกิจน้ำมันไบโอดีเซล B100 ในจังหวัดกระบี่หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 กิตติคนธ์ จิ้วไม้แดงค้นคว้าอิสระประสิทธิผลการจัดการการเงินส่วนบุคคลของเกษตรกรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดระนองหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 วรวัชร์ โสตถิรัตนพันธ์ค้นคว้าอิสระการศึกษาความเป็นไปได้ของประสิทธิผลของการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มอัตรา ของรัฐบาลไทยหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 เหมวรรณ ไชยเดชค้นคว้าอิสระการยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบของการควบคุมภายในภายใต้การบริหาร ความเสี่ยงของศาลยุติธรรมในเขตภาคใต้ของไทยหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สุนันทภรณ์ พรหมบัวค้นคว้าอิสระการยอมรับเพื่อปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในภายใต้การบริหาร ความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคใต้ของไทยหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ธิดารัตน์ จันทร์สอนค้นคว้าอิสระความคุ้มค่าของการปลูกทุเรียนหมอนทองอย่างยั่งยืนในเขตภาคใต้ตอนบนหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 อุไร ส้มเกลี้ยงวิทยานิพนธ์รูปแบบการวิเคราะห์ต้นทุนตามฐานกิจกรรม : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ในเขตภาคใต้หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สุชานาฏ โปอินทร์วิทยานิพนธ์การจัดการการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงวัยอย่างมีความสุขในเขตภาคใต้ตอนบนหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 โสรยา สุขยืนวิทยานิพนธ์ผลการดำเนินงานเชิงดุลยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคใต้ของไทย: การยอมรับระบบอีคอมเมิร์ซหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ก้องยศ ทองโชติวิทยานิพนธ์ความอยู่รอดของตัวแทนประกันภัยในเขตภาคใต้หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ภูษณาภรณ์ สกุลพันธุ์ค้นคว้าอิสระความสัมพันธ์ระหว่างระดับจริยธรรมและส่วนเผื่องบประมาณของผู้จัดการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 นาฏศิลป์ ไชยามาตย์ค้นคว้าอิสระความอยู่รอดของธุรกิจขนส่งในเขตภาคใต้ตอนบนของไทยหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ธรณิศ เล็กขาวค้นคว้าอิสระประสิทธิผลของการจัดการหนี้สินโดยการให้สินเชื่อผ่านโครงการ ธนาคารประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ชยกฤติ ไทยเกิดค้นคว้าอิสระความสำเร็จของธุรกิจน้ำหอม : กรณีศึกษา น้ำหอมยี่ห้อหนึ่ง ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ประณีตศิลป์ สุวรรณระค้นคว้าอิสระแนวทางการพัฒนาการตลาดของผู้จำหน่ายเครื่องสำอางนำเข้า ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 กานต์สินี ส่งศรีค้นคว้าอิสระสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 วิลาสินี สุทธิชลค้นคว้าอิสระปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่พนักงานของธุรกิจโรงแรมไทยในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ถาวร หนูชัยแก้วค้นคว้าอิสระคุณลักษณะของผู้ประกอบการและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจลานเทปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 อานิตย์ษา คงศิริค้นคว้าอิสระสมการโครงสร้างสื่อสังคมออนไลน์และส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับบริการจากธุรกิจเวดดิ้งของคู่รักวัยทำงานในจังหวัดกระบี่หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สุดา นวลนุชค้นคว้าอิสระความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการให้บริการผ่านสื่อดิจิทัลกับภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรมในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สิริมา จอมพิทักษ์ค้นคว้าอิสระสมการโครงสร้างการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลที่มีต่อการยอมรับการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารออมสินในจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ณัฐริการ์ มากท่าแซะค้นคว้าอิสระการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียนของเกษตรกร หมู่ที่ 13 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 แพรวพรรณ ไพฑูรย์ค้นคว้าอิสระภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้จัดการสาขา บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 นโรดม แจ่มจรัสค้นคว้าอิสระส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออะไหล่รถยนต์ ของผู้บริโภคกรณีศึกษา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ปณิตตรา กันรอดค้นคว้าอิสระคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทจำหน่ายรถยนต์ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สาวิตรี รัตนะค้นคว้าอิสระการจัดการโซ่อุปทานผลผลิตทุเรียนอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพรหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ทิพย์อักษร สุขมีค้นคว้าอิสระกลยุทธ์การจัดการทางการตลาดของธุรกิจผลิตสุกร พื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 สุกัญญา รักษาชลค้นคว้าอิสระแนวทางการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 จุฑามาศ นิลบุตรค้นคว้าอิสระคุณภาพการให้บริการการขนส่งผู้โดยสารทางน้ำ ในเขตอำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ณภัชกมล ศรีสุขใสค้นคว้าอิสระการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าพนักงาน ศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ชัยชนะ ศรีชะนันท์ค้นคว้าอิสระการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับการรับรู้ของธุรกิจหมู่บ้านจัดสรร ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จากมุมมองผู้บริโภคหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ปนัสดา โตรัตน์ค้นคว้าอิสระการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานคลัง องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชุมพรหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 ชนิดาภา เหล่าพงศ์นภาค้นคว้าอิสระความผูกพันของบุคลากรในสายงานการเงินของหน่วยงาน ในสังกัดศาลยุติธรรมประจำภาค 8หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 พัชรินทร์ บุตรทองค้นคว้าอิสระประสิทธิภาพการให้บริการของงานการเงิน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ2564
 รุ่งฤดี แย้มจรัสวิทยานิพนธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตอุทยานแห่งชาติ จังหวัด ระนองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2564
 รวิสรา บัวหนุนค้นคว้าอิสระการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลยุคใหม่ของโรงเรียนบ้านย่านดินแดง ตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2564
 เยาวภา สุระกาค้นคว้าอิสระปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการนำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิดของรัฐไปปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์2564
 สุปกาญจน์ อินทรโชติค้นคว้าอิสระปัญหาการกำหนดระยะเวลารอการลงโทษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์2564
 รชิตะ อัครชูวงศ์ค้นคว้าอิสระปัญหาความเสมอภาคทางภาษีมรดกในการโอนทรัพย์สินข้ามลำดับชั้นอายุหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์2564
 พนมกร รุยันต์เฟื่องชัยค้นคว้าอิสระความได้สัดส่วนของการควบคุมกฎหมายในการยุติการตั้งครรภ์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์2564