• ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั้นแนชั่นแนล อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เจตสุดา แสงสว่าง /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการจิดกิจกรรมองค์วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุนันทา อินทชาติ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนากระบวนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพของชุมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสวนสรารมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จิราภรณ์ พุทธชู /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวหาดเฉวง ตำบลบ่อผุด อำเภอเกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นิภาวรรณ ช่วยสกุล /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาจริยธรรมทางธุรกิจตามแนวคิดพระพุทธศาสนาของผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว กรณีศึกษาชุมชนหาดละไม ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการใช้โปรแกรมการลดน้ำหนักต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนอ้วน โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อังคณา อยู่หัตถ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : เสน่ห์ ถาวรวงศ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขาตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : พรลภัส พงษ์พานิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : กระบวนการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : สุติยะ ชูหนู /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การส่งเสริมจริยธรรมนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประยูร ปาลคะเชนทร์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดฝึกอบรม เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 5 สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วนิดา รุ่งแดง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อมรรัตน์ ค้ำชู /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคในภาตใต้ /ผู้วิจัย : จิตติ เลิศศักดิ์วานิช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ /ผู้วิจัย : วิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใช้หลักธรรมภิบาลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : ไพรัตน์ เพชรทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานกิจกรรมนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเทศบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : รัตน์ แก้วทอง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : บทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : เสน่ห์ โชติดำเกิง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงรียนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : นรานนท์ ขำอนันต์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมการศึกษา สถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ในเครือข่ายพ่วงอรัญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : จินดารัตน์ ประพันธ์บัณฑิต /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พลสิงห์ เมฆะจำรูญ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : วิชัย มาศศรี /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : นลพรรณ อนุรักษ์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อรุณ เรือนเพ็ชร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรมการสร้างบทเรียน E-Learning ของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : คำนึง ธรรมรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ในสถานศึกษา อำเภอชัยบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 /ผู้วิจัย : บัญญัติ กรายแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : ประทีป มณีบางกา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : สภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : จันทรา หาแก้ว /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 /ผู้วิจัย : วนิดา นาคฉายา /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วาสนา โพธิ์โพ้น /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการส่งเสริมดนตรีไทยในโรงเรียน /ผู้วิจัย : สุนิตย์ ชูช่วยสุวรรณ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเด็กปฐมวัยที่ได้รับจากการเล่นเกมฝึกทักษะการคิด โรงเรียนบ้านด่าน อำเภอกะเปอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : นิภา จัตุรงค์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนาบุคลากร สังกัดเทศบาลเมืองนาสาร /ผู้วิจัย : นาฏอนงค์ กมลวัฒนสุนทร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกิ่งอำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : เทวฤทธิ์ บริบูรณ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาความพร้อมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 5 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พิรชา กาญจนเสถียร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเสริมสร้างพลังอำนาจในการป้องกันยาเสพติดของแกนนำชุมชนตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิเชียร ทองนวน /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาหลักสูตร การสร้างพลังชุมชนเพื่อพัฒนาสถานีอนามัยตามโครงการสถานที่ทำงานน่าอยุ่ น่าทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข /ผู้วิจัย : นวลจันทร์ รัตนพร /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินผลติดตามโครงการบรรพชาสามเรณภาคฤดูร้อน วัดตโปทาราม ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง /ผู้วิจัย : พระราชรณังคมุณี /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านทับท้อน ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธีรพงศ์ อุดมศรีโยธิน /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ศึกษาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็กโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเขาปีบ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : เสาวลักษณ์ ผลสมบูรณ์โชค /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนบ้านทุ่งมหา ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ณรงค์ศักดิ์ สาธิตศานนท์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกของนักเรียนมัธยมศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : ศิระ วีระวงศ์ /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนโดยชุมชน พื้นที่บ้านคลองลำใน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ประวีณ จุลภักดี /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในดวด หมุ่ที่ 3 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร /ผู้วิจัย : สมพงษ์ จันทร์แทน /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : พัฒนาการมีส่วนร่วมของนักเรียนแกนนำในการดำเนินงานตามมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุมนา ทองนุ้ย /หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /ผู้วิจัย : อุมาพร ภาสภิรมย์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนบทปฏิบัติการ วิชาไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : พจนีย์ สุวัฒนานุกร /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้เรียนกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุธี ไทยเกิด /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /ผู้วิจัย : ดวงพร ม่งแดง /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ชัยยา แพรกสงฆ์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความต้องการใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สมพงษ์ เฉลิมพิพัฒน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 /ผู้วิจัย : กฤษติญา ชะนะราช /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดสำนักงานสรรพากรภาค 11 /ผู้วิจัย : สารภี เทพสุวรรณ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จำกัด /ผู้วิจัย : วัฎนา ทองมณี /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การประเมินโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สราวุธ อรรถพลพิพัฒน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโครงการบ้านจัดสรร กรณีศึกษา โครงการบ้านสวยกรุ๊ป จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ปิยธา ศรีเสาวกาญจน์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของลูกค้าในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : กิตติ์ลภัส กุลเศรษฐ์คงชัย /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : อมร แย้มปู่ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช /ผู้วิจัย : เดือนดารา อำนวยพร /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันภัยรถยนต์ของประชาชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : จันทนา ทองจันทร์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความรู้และทัศนคติของผู้ประกันตนต่อระบบประกันสังคมในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : ธัญลักษณ์ วีระจิตต์ /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลื่อกใช้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : นวลฉวี ศรีเสน /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในห้างสรรพสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วราพร ลิ่มสกุล /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การจัดทำหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องป่าพรุคุนธุลี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : สุจินต์ สุทธิวรางกูล /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina platesis ในน้ำทิ้งจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม /ผู้วิจัย : เจนต์ แก้วเกื้อ /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่มีต่อการใช้บริการหอพักเอกชน /ผู้วิจัย : ชลธิชา กำลังกล้า /หลักสูตร : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ /พ.ศ. 2550
 • ภาคนิพนธ์ เรื่อง : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระนอง /ผู้วิจัย : กิ่งแก้ว บำรุงรัตน์ /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปทางการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 /ผู้วิจัย : สุวัฒน์ มะเดช /หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษเพื่องานวิชาการและอาชีพ /พ.ศ. 2550
 • วิทยานิพนธ์ เรื่อง : การศึกษาอัตรการเกิด อัตราการคัดแยก อัตราการทิ้ง และองค์ประกอบของมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี /ผู้วิจัย : วิทยา ไชยศรี /หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา /พ.ศ. 2550