การเข้าศึกษาต่อ

ค่าใช้จ่าย

หลักสูตร ระยะเวลา ภาคปกติ ภาคพิเศษ หมายเหตุ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 - 2 ปี - 15,000.-
(ส. - อา.)
-
ระดับปริญญาโท 2 - 4 ปี 10,000.-
(จ. - ศ.)
25,000.-
(ส. - อา.)
ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
ปริญญาเอก 3 - 5 ปี - 31,000 - 80,000.-
(ส. - อา.)
ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา