Price & Packages


100100[cs_heading heading_title=”การเข้าศึกษาต่อ” heading_style=”1″ heading_size=”30″ heading_align=”left” heading_font_style=”normal” bottom_border=”on” heading_divider=”off” ] [/cs_heading]50[cs_promobox cs_promobox_title=”ระบบการจัดการศึกษา ” cs_promobox_contents=”จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี และระดับปริญญาเอกใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี” cs_link=”#” cs_promobox_title_color=”#ffffff” cs_promobox_background_color=”#1e73be” cs_promobox_content_color=”#ffffff” cs_promobox_btn_text_color=”#ffffff” bg_repeat=”yes” text_align=”left” promobox_view=”view3″ ]จัดการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตใช้เวลาเรียนประมาณ 1 ปี ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณ 2 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี และระดับปริญญาเอกใช้เวลาเรียนประมาณ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี[/cs_promobox]50[cs_promobox cs_promobox_title=”คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา” cs_promobox_contents=”สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตรและสาขาวิชากำหนดไว้แล้ว” cs_link=”#” cs_promobox_btn_text_color=”#1e73be” bg_repeat=”yes” text_align=”left” promobox_view=”view3″ ]สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่กำหนดไว้แล้ว) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันเปิดการศึกษา
มีคุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
เงือนไขอื่น ๆ ตามหลักสูตรและสาขาวิชากำหนดไว้แล้ว[/cs_promobox]

100100[cs_table cs_table_section_title=”ค่าใช้จ่าย” table_style=”modern” ][table] [thead] [tr] [th]หลักสูตร[/th] [th]ระยะเวลา[/th] [th]ภาคปกติ[/th] [th]ภาคพิเศษ[/th] [th]หมายเหตุ[/th] [/tr] [/thead] [tbody] [tr] [td]ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต[/td] [td]1 – 2 ปี[/td] [td]-[/td] [td]15,000.-<br>(ส. – อา.)[/td] [td]-[/td] [/tr] [tr] [td]ระดับปริญญาโท[/td] [td]2 – 4 ปี[/td] [td]10,000.-<br>(จ. – ศ.)[/td] [td]25,000.-<br>(ส. – อา.)[/td] [td]ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา[/td] [/tr] [tr] [td]ปริญญาเอก[/td] [td]3 – 5 ปี[/td] [td]-[/td] [td]31,000 – 80,000.-<br>(ส. – อา.)[/td] [td]ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา[/td] [/tr] [/tbody] [/table] [/cs_table]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น