การพัฒนาการเรียนการสอน

CUR2504 การพัฒนาการเรียนการสอน 3(2-2-5)
  Instructional Development  
แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการเรียนการสอน และการประยุกต์สู่การจัด การเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา การพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การออกแบบการเรียนการสอนอิงมาตรฐาน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดทำแผนการจัด การเรียนรู้ รวมถึงการวัดประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน
Concepts of learning theory and instructional management applied to teaching and learning for sustainable development, with a focus on student-centered development, outcomes-based learning development, preparation of learning management plans, standard-based instructional design, practicing the importance of designing teaching and learning which is focused on the learner, creating a learning management plan, ensuring that assessment and evaluation is consistent with teaching and learning.