การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน       

EDU0105 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) Learning Management and Classroom Management

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดแก้ปัญหา ทักษะการสอนและปฏิบัติการสอนระดับจุลภาคในสถานการณ์จำลอง การจัดการชั้นเรียน แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ปฏิบัติการออกแบบ จัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้เรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Principles, concepts and learning management model, development of learner-centered management model, integration of inclusive learning, learning techniques and methods, learning management design and lesson planning management towards good practice so that learners can analyze, synthesize, solve problems. Teaching skills and micro teaching, classroom management, learning resources and learning environment, practice to design learning environment, and development of learning center within schools to support learners’ continuous learning.