สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววิพากษ์   

MPS0201 สัมมนาความคิดทางการเมืองการปกครองไทยแนววิพากษ์ 3(2-2-5)  Seminar in Thai Politics

                วิเคราะห์ความคิดทางการเมือง ประเด็นปัญหาสำคัญ และสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ประยุกต์ผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาทางรัฐศาสตร์ โดยการอภิปราย วิพากษ์ และศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อนำเสนอแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเมืองการปกครองไทย

Analysis of problems and trends of educational administration and finding the way for problems solving. Analysis of  educational administration researches for applying the research results for proposing the new ways and developing national and local education.