หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้รับรองจากคุรุสภาแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 6/2566 มี ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เป็นกรรมการและเลขานุการการประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ให้การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่คุรุสภาให้การรับรองแล้ว ของสถาบันอุดมศึกษา ที่เป็นไปตามมาตรฐานที่คุรุสภากำหนด ซึ่งผ่านการประเมินจากคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 แห่ง รวมจำนวน 37 หลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น ดังนี้

1) ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) จำนวน 2 แห่ง 24 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2) ประกาศนียบัตรทางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 6 แห่ง 7 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี และมหาวิทยาลัยธนบุรี

3) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) จำนวน 2 แห่ง 3 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

4) ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 2 แห่ง 2 หลักสูตร ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

5) ปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพบริหารการศึกษา) จำนวน 1 แห่ง 1 หลักสูตร ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา