การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

ที่หลักสูตร (สาขาวิชา)แผน กแผน ข
ระดับปริญญาโท (ปกติ)  
1.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต5
 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)  
1.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)3030
2.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการเรียนการสอน)2020
3.หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นิติศาสตร์)1020
4.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)2020
5.หลักสูตรศิลบศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชุมชนท้องถิ่น)2020
6.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1555
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ)  
1.หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู120 –

กำหนดการรับสมัคร

ที่รายละเอียดกำหนดการหมายเหตุ
1.เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มี.ค. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 2565 ระดับปริญญาโท
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา11 เม.ย. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
20 เม.ย. 2565 ระดับปริญญาโท
3.สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (ข้อเขียน)21 พ.ค. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
14 พ.ค. 2565 ระดับปริญญาโท
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   30 พ.ค. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
20 พ.ค. 2565 (เฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา)
5. สอบสัมภาษณ์    4 มิ.ย. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
28 พ.ค. 2565(เฉพาะสาขาการบริหารการศึกษา)
6.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  13 มิ.ย. 2565ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
19 มิ.ย. 2565 ระดับปริญญาโท
7.รายงานตัวและปฐมนิเทศ  25 มิ.ย. 2565ทุกสาขาวิชา
8.เปิดเรียนภาคปกติ  11 ก.ค. 2565ทุกสาขาวิชา
9.เปิดเรียนภาคพิเศษ9 ก.ค. 2565ทุกสาขาวิชา