ประมวลภาพกิจกรรม

10 มิถุนายน, 2017 / News Activities

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ...
Read More
1 มิถุนายน, 2017 / News Activities

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา

         บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 โดยศึกษาดูงานการบริหารงานระดับ...
Read More
26 พฤษภาคม, 2017 / News Activities

โครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (ระยะที่ 1)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ...
Read More
25 มีนาคม, 2017 / News Activities

โครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการบริการวิชาการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน เมือวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ไอดินบูติค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหว...
Read More
24 มีนาคม, 2017 / News Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (2 มีนาคม 2560)

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมให้แก่รองคณบดีฝ่ายวิชาการประจำคณะ/ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการประจำหลักสูตร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั...
Read More
30 กันยายน, 2016 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 //19 ส.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง GA103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา {AG}2016aug19{/AG}
Read More
30 กันยายน, 2016 / News Activities

คณะศึกษามาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง //17 ส.ค. 59

  บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับ คณะศึกษามาดูงานจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาระดับบัณฑืตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึก...
Read More
30 กันยายน, 2016 / News Activities

ปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท //6 ส.ค. 59

  บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง GA103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี {AG}2016aug...
Read More
15 กรกฎาคม, 2016 / News Activities

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตำบลขุนทะเล กำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแห่เทียนพรรษา ...
Read More
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
16 มีนาคม, 2016 / News Activities

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใน "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน" ในระหว่าง วันที่ 2 - 4 มีนา...
Read More