Video Tour

ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อับเดทข่าวล่าสุด

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภานักศึกษาภาคปกติ, สภานักศึกษาภาค กศ.บท., คณะวิทยาการจัดการ, วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว, คณะพยาบาลศาสตร์, กองการเจ้าหน้าที่, กองคลังและพัสดุ และชุมชนหมู่ที่ 1 ต.ขุนทะเล ร่วมกันร่วมสืบสานประเพณี
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ วัดนิคมธรรมมาราม (วัดหัวเขา)


No Images found.

ข่าวสารความเคลื่อนไหว…